Јавна набавка - Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града
25/10/2017

Јавна набавка – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-326/17
25.10.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII Број 404-326/17 од 24.10.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-361/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-116/17 од 05.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-116/17 од 26.07.2017. године и Одлуке о признавању квалификације број 07-362/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-117/17 од 05.04.2017. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-117/17 од 26.07.2017. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза.
 2. Врста предмета јавне набавке: радови.
 3.  Природа и обим радова и основна обележја радова: ангажовање механизације на чишћењу путева. Обим радова: ангажовање механизације по потреби. Основна обележја радова: земљани радови, машински радови.
 4.  Место извођења радова: Град Ужице.
 5. Предмет јавне набавке: Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града.

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство; односно машине за земљане радове – 43210000-8.

Јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија:

 • партија 1 – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града (МЗ Центар, МЗ Росуље, МЗ Липа, МЗ Теразије, МЗ Турица, МЗ Царина, МЗ Крчагово, МЗ Севојно, МЗ Крвавци )
 • партија 2 – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града (МЗ Луново село, МЗ Рибашевина, МЗ Каран, МЗ Трнава, МЗ Буар, МЗ Дубоко, МЗ Гостиница)
 • партија 3 – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града (МЗ Равни, МЗ Љубање, МЗ Скржути, МЗ Никојевићи, МЗ Качер)
 • партија 4 – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града (МЗ Биоска, МЗ Кремна, МЗ Стапари, МЗ Мокра гора, МЗ Врутци)
 • партија 5 – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града (МЗ Горјани, МЗ Злакуса, МЗ Дубоко, МЗ Бела Земља, МЗ Волујац)
 1. Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града (радови); ЈН VIII Број 404-326/17 – НЕ ОТВАРАТИ. Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 03.11.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 03.11.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, дипл.економиста milica.nikolic@uzice.rs.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора за партију 1, партију 2 и партију 5, можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о обустави поступка за партију 3 и партију 4, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о обустави поступка за партију 3, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о обустави поступка за партију 4, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору за партију 1, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору за партију 2, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору за партију 5, можете преузети ОВДЕ.