Јавна набавка - Пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју
09/03/2018

Јавна набавка – Пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-29/2018
9.03.2018. године
У ж и ц е

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 39а Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15, 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV број 404-29/2018, од 07.03.2018.  године

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА УЖИЦА

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: Градска управа.

 1. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
 2. Врста предмета: услуге.
 3. Предмет јавне набавке: Пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју. Назив и ознака из општег речника набавки: 85312100-дневне услуге у заједници.
 4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.zice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда  за пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју, ЈН IV број 404-29/2018 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда: 20.03.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 20.03.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 6. Лице за контакт: Славиша Пројевић,  slavisa.projevic@uzice.rs
                                     Вера Вукосављевић, vera.vukosavljevic@uzice.rs
Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.