Јавна набавка - Набавка електричне енергије за потребе града
06/03/2020

Јавна набавка – Набавка електричне енергије за потребе града

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-61/20
03.03.2020. године
У ж и ц е

На основу члана 60.став1.тачка1.и члана 55.став1.тачка2 Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке VIII Број 404-61/20 од 03.03.2020. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: отворени оступак
3. Врста предмета јавне набавке: добра.
4. Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије за потребе града
Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија – 09310000-5.
5. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку: Набавка електричне енергије за потребе града VIII Број 404-61/20 – НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 07.04.2020. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
8. Понуда са варијантама није дозвољена.
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 07.04.2020. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
11. Понуда мора имати рок важења минимум 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
Наташа Вукашиновић, дипл.правник; natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Набавка електричне енергије за потребе града
Записник о отварању понуда - Набавка електричне енергије за потребе града
Извештај о стручној оцени понуда - Набавка електричне енергије за потребе града
Одлука о додели уговора - Набавка електричне енергије за потребе града
Обавештење о закључењу уговора