Јавна набавка - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
11/02/2020

Јавна набавка – Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-35/20
Датум: 11.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-35/20 од 11.02.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу: Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
Назив и ознака из општег речника набавке: уличне ознаке – 34992300-0.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: Исцртавање 80000м разделне линије, 7500м2 попречних и осталих ознака (зауставне линије, пешачки прелази, стрелице, аутобуска стајалишта, шрафуре, натписи на коловозу), 3000м паркинг линија на улицама и локалним путевима на територији Ужица и ГО Севојно, набавка и уградња вибрационих трака; обим радова: дефинисан предмером радова; место извршења радова: територија града Ужица и ГО Севојно.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-35/20 Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 20.02.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 20.02.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и сајту наручиоца www.uzice.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
Појашњење конкурсне документације бр.1 - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
Појашњење конкурсне документације бр.2 - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
Појашњење конкурсне документације бр.3 - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
Записник о отварању понуда - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
Извештај о стручној оцени понуда - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
Одлука о додели уговора - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације
Обавештење о закљученом уговору - Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације