Јавна набавка - Хитно извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама града
08/03/2018

Јавна набавка – Хитно извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама града

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-27/18
08.03.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII 404-27/18 од 08.03.2018. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-364/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-119/17 од 06.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-119/17 од 26.07.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-119/17 од 08.02.2018. године; Одлуке о признавању квалификације број 07-365/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-120/17 од 06.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-120/17 од 27.07.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-120/17 од 07.02.2018. године и Одлуке о признавању квалификације број 07-367/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-122/17 од 06.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-122/17 од 27.07.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-122/17 од 08.02.2018. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза
 2. Врста предмета јавне набавке: радови
 3. Предмет јавне набавке: Хитно извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама града

    Назив и ознака из општег речника набавке: браварски радови – 45421160-3; радови на ископавању – 45112400-9; бетонски радови – 45262300-4.

Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије.

Партија 1: зона исток

Партија 2: зона север

Партија 3: зона запад

Партија 4: зона југ

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: поправка уличних решетки, изградња потпорних зидова и гредица, поправка шахтова, поправка и изградња пешачких комуникација; обим радова је дефинисан предмером; основна обележја радова: радови на ископу, утовару отпадног материјала и рушењу, бетонски радови, браварски радови, столарски радови, остали радови, место извршења радова: територија Града Ужица.
 2. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 3. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Хитно извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама града (радови); ЈН VIII Број 404-27/18 – НЕ ОТВАРАТИ. Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, при чему понуда мора да обухвати целокупну партију. Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 22.03.2018. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 22.03.2018. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs
Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору за партију 2, можете преизети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору за партију 4, можете преизети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору за партију 1, можете преизети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору за партију 3, можете преизети ОВДЕ.