Јавна набавка - Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018 годину
21/07/2017

Јавна набавка – Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018 годину

ГРАД  УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-242/17
12.07.2017. године

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке Начелника градске управе за послове органа града,  општу управу и друштвене делатности о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара IV број 404-242/17, од  12.07.2017. године

ГРАД  УЖИЦЕ

ул. Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
 2. Врста предмета: добра.
 3. Предмет јавне набавке: Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018. годину. Назив и ознака из општег речника набавки 22817000 – дневници или роковници.
 4. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs , до истека рока за подношење понуда.

 1.  Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује на начин предвиђен чланом  став 4. Закона о јавним набавкама, односно изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне документације.
 2. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности добара: Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018. годину , ЈН IV број 404-242/17 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 01.08.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 1.08.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење понуде.
 7. Лице за контакт је Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs , телефон 031/590-138.

 

Председник Комисије

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Измене конкурсне документације можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда можете преузети ОВДЕ.

Измене конкурсне документације бр.2, можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о продужетку рока за  достављање понуда бр.2, можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Oбавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ