Јавна набавка - Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица на Забучју
03/04/2019

Јавна набавка – Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица на Забучју

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију
VII Број 404-109/19
03.04.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VII Број 404-109/19 од 03.04.2019. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: радови.
4.Природа, обим и основна обележја радова; место извођења радова: извођење радова на адаптацији објекта за смештај угрожених лица од елементарних непогода; обим радова је дефинисан предмером радова; израда фасаде; место извођења радова: Град Ужице – објекат за смештај угрожених лица од елементарних непогода на Забучју (павиљон 3).
5. Предмет јавне набавке: Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица на Забучју
Назив и ознака из општег речника набавке: адаптација зграда – 45262700-8.
6. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
7.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица на Забучју (радови): VII Број 404-109/19 – НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 12.04.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 12.04.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
14.Лицe за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs; Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица на Забучју
Одлука о додели уговора - Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица на Забучју
Обавештење о закљученом уговору - Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица на Забучју