Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица
20/08/2019

Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Ул.Димитрија Туцовића бр.52
Тел.031/592-421; факс.031/513-469

 

На захтев Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој града Ужица обављено је испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на територији града Ужице. Испитивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ 42/98,44/99, Сл.гл. РС 28/19), обим „А“. Јавне чесме су алтернативни објекти водоснабдевања. Водни објекти су каптаже које се не одржавају редовно, а воде су изворске -“сирове” што значи да не пролазе кроз поступке пречишћавања и дезинфекције. Имајући у виду да не постоји апсолутна безбедност коришћења воде са јавних чесама, неопходна је опрезност приликом коришћења воде за пиће.

Све јавне чесме са хигијенски неисправном водом за пиће су видно обележене са таблом “вода није за пиће”.

Извештај о контроли јавних чесми на терирорији града Ужица можете погледати ОВДЕ.