Измене и допуне ПГР "Севојно" за део локације "Бојовића воденица" у Севојну
28/11/2019

Измене и допуне ПГР “Севојно” за део локације “Бојовића воденица” у Севојну

Измене и допуне ПГР “Севојно” за део локације “Бојовића воденица” у Севојну урађено је због усклађивања планске документације у делу регулације, намене простора и односа према јавном земљишту. Планом  је стварен плански основа за:  унапређење постојеће и нове регулације уз уклапање и квалитетније повезивање са окружењем, сврсисходно и интензивно коришћење земљишта, примерено локалитету на потезу између пута и реке, стварање услова за реконструкцију и евентуалну доградњу са прецизирањем урбанистичких параметара, стварање услова за издавање неопходних дозвола,  усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације и заштита јавног интереса.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Измене и допуне ПГР "Севојно" за део локације "Бојовића воденица" у Севојну
Текстуални део плана
Положај локације са подручјем обухвата измене и допуне плана
Графички део плана
Положај локације са предлогом нове регулације према водном земљишту
Графички део плана
Измене и допуне Плана генералне регулације "Севојно" за део локације "Бојовића воденица" у Севојну
Графички део плана
Постојећи начин коришћења земљишта
Графички део плана
Планирана намена са новом регулацијом према водном земљишту
Графички део плана