Измена и допуна плана генералне регулације "Бела Земља" Ужице- индустријска зона
02/12/2019

Измена и допуна плана генералне регулације “Бела Земља” Ужице- индустријска зона

Измена и допуна плана генералне регулације “Бела Земља” Ужице- индустријска зона урађена је са циљем да се прошири грађевинско подручје и планира развој индустрије и производње, као претежне намене, ради обезбеђења локација за привредни развој, односно омогућавања просторних услова за отварање нових производних комплекса, подстицање развоја регионалне и локалне економије и отварање нових радних места.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Текстуални део Измена и допуна ПГР-а "Бела Земља" Ужице
Текстуални део плана
Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Катастарско топографски план са границама обухвата измене и допуне и грађевинског подручја
Графички део плана
Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Функционални ранг саобраћајне инфраструктуре
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичке регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Синхрон план комуналне инфраструктуре
Графички део плана