Измена и допуна ПГР "Турица" у Ужицу
14/03/2022

Измена и допуна ПГР “Турица” у Ужицу

Измена и допуна ПГР “Турица” у Ужицу

Правни основ за израду Измена  Плана чине:

  • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др. закон, 9/2020 и 52/2021)
  • Закон о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020-одлука УС)
  • Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања («Службени гласник РС», бр. 32/19)
  • Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу («Службени гласник РС», бр. 22/15)
  • Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Турица“ у Ужицу (објављена у „Службеном листу града Ужица“, бр. 10/2015 од 29.04.2015.године).

Плански основ за израду плана је Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године („Службени лист града Ужица“, бр. 14/11) – у даљем тексту: ГУП града Ужица.

Градско веће на седници одржаној дана 16.06.2016.године, донело је Решење којим се предлог измена и допуна ПГР „Турица“ у Ужицу враћа на дораду, имајући у виду члан 48. Закона о озакоњењу објеката, где је утврђена обавеза локалних самоуправа да се по извршеном попису објеката, изврши приликом прве измене и допуне планова генералне регулације усклађивање са резултатима пописа, као и да се размотри затечена индустријска зона.

Опис

Преузимање

Измена и допуна ПГР "Турица" у Ужицу
Текстуални део
Кат.-топографски план са границом
Графички прилог
Постојеће намена
Графички прилог
Планирана намена
Графички прилог
Планирана намена 2
Графички прилог
Подела на зоне
Графички прилог
Функционални ранг саобраћаја
Графички прилог
Саобраћајно решење
Графички прилог
Синхрон план 1
Графички прилог
Синхрон план 2
Графички прилог