Измена и допуна ПГР "Бела Земља" Ужице
02/12/2019

Измена и допуна ПГР “Бела Земља” Ужице

Измена и допуна ПГР “Бела Земља” Ужице обухвата подручје у оквиру постојећих граница плана. Циљ измена и допуна Плана је усклађивање са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 132/2014)

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Измена и допуна ПГР "Бела Земља" Ужице
Текстуални део плана
Катастарски и топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја
Графички део плана
Планирана функционална организација простора у обухвату плана са претежном наменом
Графички део плана
Подела на урбаниостичке зоне и подзоне
Графички део плана
Постојећа функционална организација простора у обухвату плана са претежном наменом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана