Интерни конкурс за попуњавање слободног радног места
26/12/2018

Интерни конкурс за попуњавање слободног радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV број 111-28/18
25.12.2018. године
УЖИЦЕ

 

            На основу чл. 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („ Сл. гласник РС“, број 68/15и 81/2016)  чл. 3.  Уредбе о интерном конкурсу («Сл. гласник РС», број 17/2016) и  решења в.д. начелника  Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,   IV број 111-28-/18 од 25.12.2018.године,  Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,  оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ  РАДНОГ  МЕСТА

 

           

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

II Радн место које се  попуњава:

Оператер централни администратор за „Систем 48 сати“

Опис посла:  пријем захтева грађана упућених путем телефона, СМС поруке, мејла, андроид или IOS phone апликације или предате у услужном центру градских управа, прослеђивање захтева лицу одговорном за поступање у надлежном органу града Ужица, градској општини Севојно, јавном предузећу и јавној служби и   достављање одговора грађанима.

Услови: Стечено средње стручно образовање у четворогодишњем трајању,  најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се : познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима-усмена провера и познавање рада на рачунару-практична провера.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15  дана,  од дана објављивања на огласној табли Градске управе и почиње да тече 27.12.2018. године  и истиче 10.01.2019. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 590-162.

VI  Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52,  са назнаком » за интерни конкурс».

VII  Датум оглашавања: 26.12.2018.  године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној копији:  доказ о стеченој стручној спреми,  доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима,  доказ о радном искуству у струци,   доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу ,  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

IX Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу право учешћа имају  запослени на неодређено време у свим организационим облицима у органима, јавним службама, јавним предузећима и другим организационим облицима у систему локалне самоуправе Ужице, утврђене чл.2. ст.5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави,  о датуму и времену провере знања и вештина .

X Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос у локалној самоуpрави подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао  в.д. начелник Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

Овај конкурс је објављен на огласној табли  Градске управе и сајту града Ужица.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласукоји су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминаације и на особе женског пола.

 

                                                                     ВД НАЧЕЛНИК

                                                                    Гордана Урошевић