III Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora
17/03/2023

III Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora

Na osnovu Odluke gradonačelnice Grada Užica o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mera energetske sanacije broj 352-81/22 od 15.03.2023. godine i Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica („Službeni list grada Užica “ broj 13/22), Grad Užice

raspisuje

 TREĆI JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica

 

I USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Pravo učešća na konkursu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

-Da je vlasnik i da živi u porodičnoj kući ili stanu na teritoriji grada Užica.

-Da stambeni objekat-kuća nije priključena na gradski toplovod, odnosno da stambena zgrada za kolektivno stanovanje nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod.

-Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

 • dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
 • građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
 • građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
 • rešenje o ozakonjenju.
 • potvrda o podnetom zahtevu za ozakonjenje i dostavljenim izveštajima o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova (osim za nabavku kotla na gas, rešenje o izvođenju radova na ugradnji gasne instalacije izdaje samo za legalne objekte).

-Da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu.

 Pravo učešća na javnom konkursu nemaju:

 1. Vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.
 2. Vlasnici stambenih objekata koji su koristili sredstva grada za zamenu ložnih uređaja.

II MERE KOJE SE SUFINANSIRAJU I IZNOSI SUFINASIRANJA

 Mera 1: Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi

Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do 200.000 dinara sa PDV-om po prijavi, odnosno do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere: 5.000.000,00 dinara.

Mera 2: Nabavka i ugradnja kotlova ili etažnih peći i peći i šporeta na drvni pelet

Kotlovi, peći i šporeti na pelet moraju zadovoljavati sledeće standarde:

Standard po kojem se kotlovi konstruišu, proizvode i testiraju EN 303-5:2012 klasa 5  (Kotlovi su generatori toplote koji moraju imati posebnu prostoriju odnosno kotlarnicu u kojoj će biti postavljeni)
Kotlovi na pelet snage <50 kw
Zagađujuće materije Merna jedinica (miligrama po normalnom kubnom metru) Granične vrednosti emisije pri 10% kiseonika  (O2)
Emisije prašine {mg/Nm³} <18
Emisije CO (ugljen monoksid) {mg/Nm³} <110
Emisije NOx {mg/Nm³} <180
Stepen korisnosti % >90

 

Standard po kojem se kotlovi konstruišu, proizvode i testiraju EN 14785:2006 (Kotlovi su generatori toplote koji se postavljaju unutar prostorije za zagrevanje)
Kamini na pelet snage <20 kw
Zagađujuće materije Merna jedinica (miligrama po normalnom kubnom metru) Granične vrednosti emisije pri 10% kiseonika  (O2)
Emisije prašine {mg/Nm³} <21
Emisije CO (ugljen monoksid) {mg/Nm³} <220
Emisije NOx {mg/Nm³} <188
Stepen korisnosti % >90

Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do 100.000 dinara sa PDV-om po prijavi, odnosno do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om( za kotlove i peći na pelet u sistemu grejanja) i 70.000 dinara sa PDV-om za peći i šporete na pelet.

Mera 3: Nabavka i ugradnja kotlova na prirodni gas

Kotlovi na prirodni gas  treba da imaju najmanji stepen efikasnosti > 90%.

Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do 100.000 dinara sa PDV-om po prijavi, odnosno do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje Grad i Ministarstvo zaštite životne sredine za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

NAPOMENA: SVE PREKO GORE NAVEDENIH MAKSIMALNIH IZNOSA SREDSTAVA SUFINANSIRANJA GRADA SNOSI PODNOSILAC PRIJAVE.
IZNOSI SUFINANSIRANJA ZA NAVEDENE MERE SU PROPISANI PRAVILNIKOM O SPROVOĐENJU MERA SMANJANJA ZAGAĐENJA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA NA TERITORIJI GRADA UŽICA.

III NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom su za:

 • Refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene),
 • Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava,
 • Drugi troškove koji nisu u skladu sa ovim konkursom.

IV  OBAVEZNA DOKUMENTACIJA uz PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

A) Dokumentacija koju dostavlja građanin podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti,
 2. Fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu vlasnika objekta,
 3. Kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta ili potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja i da je predat izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova (osim za meru nabavke kotla na gas),
 4. Izvod iz lista nepokretnosti za objekat, ne stariji od dve godine (fotokopija),
 5. Fotokopija Užičke porodične kartice (kartica za porodice sa troje i više dece), i fotokopiju lične karte korisnika kartice,
 6. Izjava podnosica prijave o korišćenju sredstva Grada za ovu namenu,
 7. Predmer i predračun/profakturu za opremu sa ugradnjom izdatu od privrednog subjekta sa liste privrednih subjekata koje je objavio grad Užice.

B) Dokumentacija koju obezbeđuje Grad:

 1. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu poreza na imovinu Grada Užica,
 2. Potvrda JKP „Gradska toplana Užice“ da nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod, za vlasnike stanova u stambenim zgradama.

V) Na osnovu liste izabranih privrednih subjekata, liste korisnika sredstava i dostavljenih predračuna sklapaju se ugovori između privrednih subjekata, Grada Užica i građana, kojim se definišu međusobna prava i obaveze.

Ugovor o dodeli sredstava za nabavku kotla na gas potpisuje se nakon dobijanja Rešenja o izvođenju radova na ugradnji unutrašnje gasne instalacije. 

G) Dokumentacija koju krajnji korisnik dostavlja izvođaču radova nakon završetka radova:

 1. Dokaz o završetku radova (potvrda Stručne komisije),
 2. Ugovor o isporuci gasa za meru nabavka kotla na gas,
 3. Izveštaj o puštanju u rad kotla na pelet ovlašćenog servisera.

V  PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI KONKURS

Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici grada Užica, ili na portirnici gradske uprave i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog konkursa,
 • Prilog 1 –- Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća ili stanova
 • Prilog 2 – Izjava podnosica prijave o korišćenju sredstva Grada za ovu namenu.
 • Listu izabranih privrednih subjekata.

VI  MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli gradaUžica.

Konkurs je otvoren do 17.aprila 2023. godine.

Popunjen i potpisan prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĐENJU MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA NA TERITORIJI GRADA UŽICA– NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično u pisarnici Gradske uprave za urbanizam, kancelarija br. 9 ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Užice, Gradska Uprava za Urbanizam, ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ,Dimitrija Tucovića 52.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 031/592- 421 svakog radnog dana u periodu od 12-14 h i elektronsku adresu: E-mail: ekologija@uzice.rs.

Konsultacije, za vreme trajanja konkursa, obavljaće se četvrtkom i petkom u prizemlju zgrade Gradskog razvojnog centra (Petra Ćelovića bb) u periodu od 11-12 časova.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena. 

Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Užica, na portirnici gradske uprave i Gradskoj opštini Sevojno.

VII. KRITERIJUMI ZA IZBOR KRAJNJIH KORISNIKA)

Izbor objekata će se vršiti u skladu sa ovim Javnim pozivom i Pravilnikom o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica.

Neophodna dokumentacija:

Prijavni obrazac

Izjava o korišćenju sredstava

Lista privrednih subjekata

Pravilnik