До 8. новембра пријаве за ученичке и студентске стипендије
20/10/2021

До 8. новембра пријаве за ученичке и студентске стипендије

Талентоване ученике и студенте Град Ужице и ове године ће подржати кроз стипендије, које се додељују на основу дефинисаног правилника и одрђених услова које ученици и студенти морају испунити.

Ученици и студенти могу конкурисати за  стипендије града Ужица, уколико се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија, уколико се школују на терет буџета Републике Србије и имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса.

Поред ових општих услова, неопходно је испунити и одређене посебне услове, па тако ученици средњих школа морају имати у претходној школској години просечну оцену најмање 4,80 али и једну од освојених награда на такмичењима из наставних предмета, која су обухваћена Календаром такмичења и смотри ученика основних школа и Календаром такмичења и смотри ученика средњих школа, које доноси Министарство просвете Републике Србије за сваку школску годину. Спортске награде су основ за доделу стипендије уколико је у питању награда освојена на такмичењу у појединачном спорту -да је ученик учествовао на такмичењу као представник школе коју похађа.

Студенти I године студија, првог степена, морају имати остварену просечну оцену у завршном разреду средње школе најмање 4,80, као и освојено прво или друго место на окружном такмичењу,  прво, друго или треће место на републичком такмичењу или једно од првих пет места на међународном такмичењуУченици средњих школа и студенти I године студија првог степена који потичу из породица са троје и више деце, морају испунити посебан услов да су у претходној, школској 2020/2021. години, остварили просечну оцену најмање 4,80.

Студенти II године и виших година студија, првог степена, морају имати положене све испите из претходне године студија, предвиђене студијским програмом и остварену просечну оцену, из претходне године студија,  најмањe 9,00. Право нa стипендију студенти студија другог степена остварују уколико су положили све испите из претходне године студија, предвиђени студијским програмом, остварили просечну оцену, из претходне године најмањe 9,00 и уколико су незапослени.

Стипендије се исплаћују у 10 једнаких месечних рата, за период септембар – јун, у школској години за коју је стипендија додељена.

Пријаве на конкурс, са траженим доказима о испуњењу услова, подносе се Комисији за стипендирање талентованих ученика и студената, града Ужица за школску 2021/2022. годину,  преко писарнице Градске управе, соба број 12, закључно са 8. новембром 2021. године или преко поште на адресу: Град Ужице, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, 31 000 Ужице, ул. ДимитријаТуцовића 52.

Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе или на интернет страници Града Ужица, где се налазе и сви детаљи о документацији коју је неопходно предати уз пријаву.

Прошле године додељене су 242 стипендије за 182 студента и 60 ученика.