Ангажовање додатне тешке механизације и процена штете
29/05/2023

Ангажовање додатне тешке механизације и процена штете

На седници одржаној данас, Градски штаб за ванредне ситуације донео је неколико закључака, који се односе на санирање последица неверемена у месним заједницама у којима је проглашена ванредна ситуација.

Како се наводи у закључцима са седнице, сви субјекти заштите и спасавања, органи Градске управе, јавна предузећа и друге организације су у обавези да извршавају своје обавезе утврђене Планом заштите и спасавања. Неопходно је наставити са активностима за омогућавање несметаног кретања становништва на угроженом подручју уз ангажовање додатне тешке механизације. ЈП “Ужице развој” са надлежим градским управама ће организовати процену штете и израду предлога мера за санацију путне инфраструктуре и водотокова, а  прелиминарни извештај са оквирним подацима и износом штете потребно је доставити најкасније до четвртка 1. јуна 2023. године.

Градски штаб за ванредне ситуације предлаже да се активирају и по потреби формирају нове комисије за процену штете на пољопривреди. Прелиминарни извештај са оквирним подацима о врсти, обиму и износу штете према културама и подручјима на којима су настали потребно је доставити до четвртка 1. јуна 2023. године. Повереници цивилне заштите заједно са члановима месних заједница у обавези су да дневно прате стање на терену и извештавају у зависности од уоченог проблема одговорна лица у Градском штабу и органима града. На угроженом подручју повереници цивилне заштите у сарадњи са Црвеним крстом Ужице дужни су да прикупе податке о социјално угроженом и становништву коме је неопходна помоћ и сачине предлог мера. Такође, неопходно је поново сагледати стање стамбених објеката који су били изложени дејству бујице и по потреби предложити мере за њихову санацију (исушивање и сл.).

Сви чланови Градског штаба за ванредне ситуације и одговорна лица по Оперативном плану одбране од поплава дужна су да буду доступна ради предузимања мера. По потреби организовати дежурство у Градском штабу, а обавезно у случају најаве обилнијих падавина.

Подсетимо, Градски штаб за ванредне ситуације у петак 26. маја, издао је Наредбу о проглашењу ванредне ситуације на територији МЗ Каран, МЗ Рибашевина, МЗ Луново Село, МЗ Трнава и МЗ Гостиница због последица поплава, насталих изливањем водотокова услед обилних падавина.