5. седница Скупштине града Ужица
17/11/2020

5. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 – 62/ 20
Датум: 17.11.2020.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019) и   члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

 

5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 26.11.2020. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
2. ИЗВЕШТАЈ О ТРЕНУТНОЈ ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ СА КОВИД 19 У ГРАДУ УЖИЦУ
Материјал ће бити постављен накнадно
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.09.2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''СТАН'' ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2017, 2018. И 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ''АПОТЕКAРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ'' У УЖИЦУ
Стручна обрада: Апотекарске установе Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ АПОТЕКЕ ''УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа Ужице. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ'' ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа Ужице. Предлагач: Градско веће
15. ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКE О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКE КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021.ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКE О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4228/2 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Информативно: Извештај о раду Бизнис инкубатор центра д.о.о Ужице за 2019.годину
Записник са 3. седнице Скупштине града
Одговори на одборничка питања
Одговори на одборничка питања
Одговори на одборничка питања
Одговори на одборничка питања
Одговори на одборничка питања
Одговори на одборничка питања