Обавештење о мишљењу по захтеву носиоца пројекта "Маркинг" д.о.о.
01/12/2020

Обавештење о мишљењу по захтеву носиоца пројекта “Маркинг” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број:    502-26/20

Датум: 01.12.2020.год.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – „МАРКИНГ“ ДОО, Немањина 81, ПИБ: 100598818,  поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Производње алуминијумске, бакарне и поцинковане лимене галантарије поступцима профилисања, пресовања и форматизирања“ која се планира у постојећим објектима, на кат. парцели бр. 686/1 КО Љубање, потес Прљевина, Бела Земља, Град Ужице.

Предметни пројекат – „Производња алуминијумске, бакарне и поцинковане лимене галантарије поступцима профилисања, пресовања и форматизирања“ се не налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину,  у складу са  Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја –Листа I  и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – Листа II  („Сл. гласник РС“, број 114/08). Такође, наведени пројекат се не реализује у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и другим подручјима посебне намене.  У складу са напред наведеном Уредбом, мишљења смо да за предметни пројекат није потребно спроводити поступак одлучивања о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Мишљење по наведном захтеву можете погледати ОВДЕ.