Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ГУЛИ-ГУЛИ" д.о.о.
30/10/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ГУЛИ-ГУЛИ” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-19/20

Датум: 28.10.2020.год.

 

    ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ГУЛИ-ГУЛИ“ ДОО, ул. Драгачевска бб, Севојно, спроведен поступак за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ који се налази на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у ул.Драгачевска бб у Севојну.

У спроведеном поступку је донето решење број VI  502-19/20  од  28.октобра 2020. године да  се за напред наведени пројекат одређује обим и садржај  ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину.

На основу достављене докуменације уз захтев, овај орган је утврдио да је дошло до одређених промена у односу на пројекат за који је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја, заведен под бројем  VI број 502-27/11  од 29.11.2011. год. Промене се односе на повећање капацитета складиштења неопасног отпада  са постојећих 250 тона на  320 тона/дан, односно са 2.240 тона на 2.620 тона/год, проширење лисе неопасног отпада за складиштење и третман и повећање складишног простора.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на основу чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09). Решење можете погледати ОВДЕ.