Позив за подношење понуда - Израда пројектне документације за санацију клизишта у Ул.Светозара Марковића у Ужицу
09/05/2017

Позив за подношење понуда – Израда пројектне документације за санацију клизишта у Ул.Светозара Марковића у Ужицу

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-94/17
09.05.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII Број 404-94/17 од 09.05.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,  позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

3. Врста предмета јавне набавке: услуге.

4. Предмет јавне набавке:Израда пројектне документације за санацију клизишта у Ул.Светозара Марковића у Ужицу

Назив и ознака из општег речника набавке:Геотехничке инжењерске услуге  – 71332000.

5. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку – услуге:  Израда пројектне документације за санацију клизишта у Ул.Светозара Марковића. (услуге); ЈН VIII Број 404-94/17 ИВ– НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 22.05.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 22.05.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

11. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

13. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs ,

Марија Аћимовић, дипл.правник  marija.acimovic@uzice.rs и

Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Појашњење можете преузети ОВДЕ

Продужење рока можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ