4. седница Скупштине града Ужица
20/10/2020

4. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 – 54/ 20
Датум: 20.10.2020.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019) и   члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

 

 4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 28.10.2020. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Председник Скупштине
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народни музеј. Предлагач: Градско веће
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште. Предлагач: Градско веће
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека. Предлагач: Градско веће
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: РЦУ Ужице. Предлагач: Градско веће
13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски центар за услуге социјалне заштите Ужице. Предлагач: Градско веће
14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће
15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Регије Западна Србија. Предлагач: Градско веће
16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ''АПОТЕКAРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ'' У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ СТАТУТА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА 2021-2027.ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОНАЦИЈА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 341 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2320 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4025 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6541 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
32. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИХ ОДБОРА УСТАНОВА:
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР'' УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
33. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНИХ ОДБОРА УСТАНОВА:
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР'' УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ АД ''УЖИЦЕ ГАС''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ БИЗНИС ИНКУБАТОР
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКИХ ОДБОРА СРЕДЊИХ ШКОЛА
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА УЖИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ'' УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ ''ВОЈИСЛАВ - ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКИХ ОДБОРА ОСНОВНИХ ШКОЛА
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''НАДА МАТИЋ'' УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''СТАРИ ГРАД'' УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ'' УЖИЦЕ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ'' СЕВОЈНО
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ''МИОДРАГ В.МАТИЋ''
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' РАВНИ
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ'' КРЕМНА
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ'' КАРАН
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''КРАЉА ПЕТРА II'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
39. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
40. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градоначелник
Записник са 1. седнице Скупштине града
Записник са 2. седнице Скупштине града
Одговори на одборничка питања
Одговори на одборничка питања