Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица
20/06/2017

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15), Правилника  о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр. 16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица («Сл. лист града Ужица» 16/17), градоначелник града Ужица је дана 16.06.2017. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

и расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

I

-Предмет јавног надметања-

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица у следећим катастарским општинама:

ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комлексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити Градској управи града Ужица, у канцеларији број 28 сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Контакт особа  Снежана Милановић, телефон 031/590-163

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 2. Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

-за КО Биоска,  КО Стапари,  КО Врутци, КО Мокра Гора, КО Кремна, КО Качер, КО Дријетањ, КО Буар, КО Добоко, КО Гостиница, КО Рибашевина, КО Добродо, КО Каменица, КО Каран, КО Лелићи, КО Пониковица, КО Губин До  дана 05.07.2017 године од 9 часова;

-за КО  Љубање, КО Равни, КО Скржути, КО Никојевићи, КО Збојштица, КО Дреженик, КО Севојно, КО Горјани, КО Поточање, КО Потпећ, КО Крвавци, КО Ужице  дана 06.07.2017 године од 9 часова;

Заинтересовани понуђачи за обилазак земљишта дужни су да се пријаве 1 дан раније у  Градску управу  града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, у канцеларију бр.28 од 8 до 15 часова. За обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп неопходно је да заинтересовани понуђач обезбеди сопствени превоз.

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промене површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. 9. Земљиште из овог Огласа не може се давати у подзакуп.

II

-Услови за пријављивања на јавно надметање-

 Право учешћа на јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

–  физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини  на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

–  физичко лице –  уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији  јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање,   а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

–  правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање  три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 хa у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и** у табели тачке 1. овог огласа има:

–  физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу- за пољопривредну производњу;

–  физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.   

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–  доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

– извод из привредног регистра (не старије од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада  катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

– извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старије од шест месеци);

извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старије од шест месеци);

извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старије од шест месеци).

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–  фотокопијом личне карте или очитаном личном картом са личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

–  за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа.

 

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се смтра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табали тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на наменски подрачун Града Ужица број: 840-818804-47, буџет-депозит, модел 97, позив на број 89-100
 5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.
 6. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања допуни депозит до 50% понуђене цене.
 7. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 8. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила  ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

-Документација за пријављивање на јавно надметање-

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа.

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници  града Ужица. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријаве на оглас се подносе у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

Адреса: Град Ужице, Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице,

Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

Број јавног надметања ________ ( Навести и КО)

 

На задњој страни:

Име и презиме (назив и адреса понуђача)

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

-Рок за подношење пријаве-

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10 сати, дана 10.07.2017 године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Ужице до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

-Јавно надметање-

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачка 1 овог огласа одржаће се у згради Града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52, и то:

 1. КО Биоска, КО Стапари, КО Врутци, КО Мокра Гора, КО Кремна, КО Качер, КО Дријетањ, КО Буар, КО Добоко, КО Гостиница, КО Рибашевина, КО Добродо, КО Каменица, КО Каран, КО Лелићи, КО Пониковица, КО Губин До  дана  11.07.2017 године  са почетком у 12 часова;
 2. КО Љубање, КО Равни, КО Скржути, КО Никојевићи, КО Збојштица, КО Дреженик, КО Севојно, КО Горјани, КО Поточање, КО Потпећ, КО Крвавци, КО Ужице  дана 12.07.2017 године са почетком у 12 часова;

VI

-Плаћање закупнине-

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

-Уплата закупнине и средстава обезбеђења плаћања-

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Градске управе  града Ужица.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа  најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и:

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа..

Ову Одлуку објавити у службеном листу Града Ужица, на огласној табли Градске управе Ужице, Општинске управе Севојно, и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у «Службеном листу Града Ужица».


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
I Број 320-06/17                                                                                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК
Дана: 16.06.2017. године                                                                                                                                                 Тихомир Петковић