37. седница Скупштине града Ужица
09/12/2019

37. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I Број: 06-47/19
Датум: 09.12.2019. године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017)
САЗИВАМ

 

37. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 17. децембра 2019. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО У 2020.ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА И ПРУЖАЊА СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ИЗБОРА СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА У СКЛАДУ С ПРОЈЕКТОМ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА И ПРУЖАЊА СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2019.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3936/36 КО СЕВОЈНО
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10890/1 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ ПАРЦЕЛИ БР. 8180/4 КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛОВИМА КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 8180/1, 8180/3 И 8181/2 СВЕ КО УЖИЦЕ , УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ЗА ПРЕОСТАЛУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У НОВЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА III УГОВОРА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНО - СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЖИЦУ НА УГЛУ УЛИЦЕ ДОСИТЕЈЕВЕ И КРАЉА ПЕТРА I
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОДНОШЕЊУ КАНДИДАТУРЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ''МОСИ'' ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ''ВОДОВОД''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Одговори на одборничка питања