36. седница Скупштине града Ужица
18/11/2019

36. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I Број:06-44/19
Датум: 18.11.2019.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017)
САЗИВАМ

 

36. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 26. новембра 2019. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

Записник са 35. седнице Скупштине града
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ (Ребаланс III)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2019.ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ -ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ '' УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице''. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице''. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ДОМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ" УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4243/1 КО СЕВОЈНО ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4244/1 КО СЕВОЈНО, БЕЗ НАКНАДЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7934 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРOJ 1831 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ И ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ПРОСТОРУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА ДО 2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ПРЕНЕТО ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈИ ЧИНИ КОМПЛЕКС АЕРОДРОМА ''ПОНИКВЕ'' У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ПРЕНЕТО ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА АЕРОДРОМА ''ПОНИКВЕ'' У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
27. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА:
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ'' УЖИЦЕ,
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ,
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''СТАРИ ГРАД'' УЖИЦЕ,
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''НАДА МАТИЋ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ – ЛУНЕ'' КАРАН
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' РАВНИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ''МИОДРАГ В. МАТИЋ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Одговори на одборничка питања