35. седница Скупштине града Ужица
12/09/2019

35. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I Број:06-35/19
Датум: 12.09.2019.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017)
САЗИВАМ

 

35. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 20. септембра (петак) 2019. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

 

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

Записник са 32. седнице Скупштине града
Записник са 33. седнице Скупштине града
Записник са 34. седнице Скупштине града
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
3. ИЗБОР ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градоначелник
4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2019. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ (РЕБАЛАНС II)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ДРУГА ФАЗА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове и ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СТАРИ ГРАД'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове и ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој и ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БИОКТОШ“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој и ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој и ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ „КАСАРНА IV ПУК“ НА ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3833 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5276 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА НА ЛОКАЦИЈИ „КАСАРНА IV ПУК“ КРЧАГОВО
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 8180/4 КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛОВИМА КАТ. ПАРЦЕЛА, БР.8180/1, 8180/3 И 8181/2 СВЕ КО УЖИЦЕ, УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У НОВЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА (КРАК УЛИЦЕ ИВЕ АНДРИЋА)
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ УДЕЛА И ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ, НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ЧИНИ КОМПЛЕКС „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА – 19 ОБЈЕКАТА У КОМЛЕКСУ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ И ПОЛЕТНО - СЛЕТНЕ СТАЗЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
- Економске школе
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- Медицинске школе
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- OШ ''Стари град"
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- OШ ''Прва основна школа Краља Петра II"
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- OШ ''Богосав Јанковић" Кремна
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА БРИСАЊЕ И ИСПРАВКУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Информација о исходу јавног конкурса и избору најповољнијег понуђача у поступку отуђења непокретности
Одговори на одборничка питања