28. седница Скупштине града Ужица
09/12/2018

28. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-58/18
Датум: 09.12. 2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

  1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 17. децембра 2018. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

Записник са 26. седнице Скупштине града Ужица
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове финансија. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО У 2019. ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за послове финансија. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ'' ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице''. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице и Градска управа за развој и инфраструктуру. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ - ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2391/1 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8447 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛА БРОЈ 897/7 И 897/8 ОБЕ КО БИОСКА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА УЖИЦА ВОДОВОДА ''РИБАШЕВИНА'' У РИБАШЕВИНИ
Материјал ће бити достављен накнадно. Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско в
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничка група