17. седница Скупштине
05/10/2017

17. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-57/17
Датум: 04.10.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица  ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 32. став 2. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 45/14-пречишћен текст) САЗИВАМ

17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 12. октобрa (четвртак) 2017. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

Председник Скупштине

Бранислав Митровић

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна Комисија
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна Комисија
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА УЖИЦА ПУТЕМ ПОКЛОНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ОТУЂЕЊА ДЕЛА КАТАТСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4711 КО УЖИЦЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНАВЉАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ТРИ ГАРАЖНА МЕСТА У СЕВОЈНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ЈАВНОЈ И ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ НАКНАДЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА (ЛАП ГРАДА УЖИЦА)
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' ЗА 2017.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЗ 2016.ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП ''БИОКТОШ'' ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за именовање директора и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за именовање директора и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за именовање директора и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за именовање директора и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ I БРОЈ 119-10/17 ОД 23.МАРТА 2017.ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА: Уметничке школе Економске школе ОШ ''Богосав Јанковић'' Кремна
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „ДУБОКО“ ЗА 2016. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈП „АЕРОДРОМА ПОНИКВЕ“ ЗА 2016. ГОДИНУ
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА