Јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица у 2018. години
07/03/2018

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица у 2018. години

На основу члана 76. Закона о култури (”Сл. гласник РС”, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину (”Сл. лист града Ужица”, број 43/17),

 

Градски културни центар из Ужица

расписује

КОНКУРС

ради прикупљања предлога за суфинансирање одржавања

музичких фестивала на подручју града Ужица у 2018. години

 

Конкурс се расписује ради прикупљања предлога за суфинансирање активности одржавања музичких фестивала значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота града Ужица.

Средства за реализацију музичких фестивала планирана су Одлуком о буџету града Ужица за 2018. годину у износу од 700.000,00 динара.

Средства ће се одобравати за фестивале који се организују на подручју града Ужица у току 2018. године.

Право учешћа на конкурс имају удружења грађана, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у области културе и друга правна лица и субјекти у култури, под условом да им је регистровано седиште на територији града Ужица.

Разматрање приспелих пријава вршиће посебна комисија коју образује директор Градског културног центра.

Основни критеријуми за оцену пријава су: квалитет и значај одржавања музичког фестивала, континуитет одржавања, обезбеђење услова за доступност културне манифестације грађанима и омогућавање њеног масовног коришћења, реалан финансијски план и обезбеђено сопствено учешће, односно суфинансирање пројекта из других извора, одрживост пројекта, афирмација културе и културних вредности града у земљи и иностранству, капацитет подносиоца пројекта (остварени резултати из предходних година, кадровска и материјална опремљеност и сл.)

Образац пријаве на конкурс може се преузети на интернет презентацији града Ужица (www.uzice.rs) или у просторијама Градског културног центра, Трг светог Саве 11, 31000 Ужице.

Поред попуњене пријаве учесници конкурса достављају и следећу документацију :

  • детаљан опис садржаја манифестације са свим учесницима,
  • динамику реализације активности,
  • детаљну спецификацију трошкова (финансијски план по врсти трошкова и изворима финансирања),
  • доказ о подносиоцу пријаве – фотокопија решења о упису у Регистар Агенције за привредне регистре.
  • основни подаци о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, реализовани пројекти и сл.).

Пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом предају се у просторијама Градског културног центра, са назнаком  ”Конкурс за суфинансирање музичких фестивала у 2018. години” или поштом на адресу: Градски културни центар, Трг светог Саве 11, 31000 Ужице.

Конкурс је отворен до 19. марта 2018. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Додатне информације се могу добити на телефон 031/601-534 (10ч – 14ч сваког радног дана).

Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац пријаве на конкурс за реализацију активности: Одржавање музичких фестивала у 2018. години