13. седница Скупштине града Ужица
18/11/2021

13. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –80 /21
Датум: 18. новембар 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ


13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 26. новембра 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Аминистративно мандатна комисија
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'''Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „СТАН“ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'''Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'''Ужице. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'''Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: Установа ''Дечије одмаралиште''. Предлагач: Градско веће
9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УЖИЦЕ“ ЗА 2020/21 ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице''. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УЖИЦЕ“ ЗА РАДНУ 2021/22 ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице''. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТРАЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ГОРЈАНИМА“, ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ ''СКРАПЕЖ'' ПОЖЕГА
Стручна обрада: Координациони одбор. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП ''СКРАПЕЖ'' ПОЖЕГА
Стручна обрада: Координациони одбор. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022.ГОДИНУ РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.Предлагач: Градско веће
20. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021.ГОДИНЕ
Стручна обрада: Савет за саобраћај. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 10899/2 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2384 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4969/5 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3888 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БРОЈ 8374 И 12064/1, ОБЕ КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БРОЈ 8394/1 КО УЖИЦЕ БЕЗ НАКНАДЕ, ОДНОСНО БЕЗ ДОПЛАТЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН УПОТРЕБЕ ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2072/3 КО ЉУБАЊЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Стручна обрада: Градски културни центар. Предлагач: Градско веће
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
30. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА:
- ОШ ''БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ'' КРЕМНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ОШ ''МИОДРАГ В.МАТИЋ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ:
- за буџет и финансије
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
- за комунално стамбене делатности
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
- за решавање по притужбама због повреде права незаконитим или неправилним поступањем комуналног милицајца
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
33. ИНФОРМАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА О БУЏЕТСКОМ ПОРТАЛУ
Записник са 12. седнице Скупштине града Ужица