11. седница Скупштине града Ужица
03/08/2021

11. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –49/21
Датум: 3. август 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 12. августа 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА ГРАДА УЖИЦА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАМБЕНО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ – ЈУГ“ КРЕМНА, ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНО-СПОРТСКЕ ЗОНЕ У ТУРИЦИ, ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН УПОТРЕБЕ ДЕЛА ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА И ТО ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 977 КО НИКОЈЕВИЋИ, УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР.118 КО НИКОЈЕВИЋИ КАО ЈАВНА СВОЈИНА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ. ПАРЦ. 4955 КО УЖИЦЕ- ДАНИЧИЋ ДУШАН И ДАНИЧИЋ МИЛОШ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ У УЖИЦУ ПО РАДОМИРУ АНТИЋУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ УПРАВНОМ ОДБОРУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ'' СЕВОЈНО
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
ЗАПИСНИК СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА