10. седница Скупштине града Ужица
16/06/2021

10. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –36 /21
Датум: 16. јун 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 24. јуна 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ (Ребаланс I)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
- Амандман број 1. одборнице Слађане Станковић на члан 7. Предлога одлуке, позиција 48– УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ)
- Амандман број 2. одборника Драгослава Поњавића на члан 7. Предлога одлуке, позиција 74 – ПОРЕЗИ, ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
- Амандман број 3. Одборника Владана Виријевића на члан 7. Предлога одлуке, позиција 89 - НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (Туристичка организација Ужице)
- Амандман број 4. одборника Владана Виријевића на члан 7. Предлога одлуке, позиција 285 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
- Амандман број 5. одборника Александра Вучићевића на члан 7. Предлога одлуке, позиција 285 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ТУРИЦА'' У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове и Јавно предузеће ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
4. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ '' УЖИЦЕ ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Установа Дечије одмаралиште ''Златибор'' Ужице. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
Стручна обрада: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању. Предлагач: Градско веће
17. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА 2020 -2025.ГОДИНА
Стручна обрада: Туристичка регија западне Србије. Предлагач: Градско веће
18. ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦE ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА НА МАЛОЈ СПОРТСКОЈ ХАЛИ У КРЧАГОВУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ УЖИЦЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА НА АРХЕОЛОШКОМ МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ У СТАПАРИМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА ГРАДА УЖИЦА СА ЗАКОНОМ О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
ЗАПИСНИК СА 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА