Obaveštenje o podnošenju prijava štete od elementarne nepogode 13.06.2018. godine
06/07/2018

Obaveštenje o podnošenju prijava štete od elementarne nepogode 13.06.2018. godine

R e p u b l i k a   S r b i j a
GRAD UŽICE
Gradska uprava za inspekcijske poslove
i komunalnu policiju
VII Broj: 87-25/18- VII
24.06.2018. godine
Užice, Vukole Dabića 1-3

 

OBAVEŠTENJE

O PODNOŠENJU PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE 13.06.2018.GODINE

 

Obaveštavaju se građani, pravna lica i preduzetnici koji su pretrpeli štetu od elementarne nepogode 13.06.2018.godine da mogu podneti prijavu štete najkasnije do 15.07.2018.godine u skladu sa Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015).

Pravo na pomoć zbog pretrpljene štete utvrđuje se na način utvrđen Zakonom i odgovarajućim uredbama Vlade Republike Srbije o čemu će podnosioci prijava biti obavešteni.

Prijave se podnose u pisanoj formi i dostavljaju se poštom ili se neposredno predaju na pisarnici gradskih uprava u Užicu, ul. Dimitrija Tucovića 52 odnosno u mesnoj kancelariji.

Dodatne informacije u vezi sa prijavom štete mogu se dobiti u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove i komunalnu policiju grada Užica, ul. Vukole Dabića 1-3 ili u mesnoj zajednici.

 

                                                                                                                                                     NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Zoran Militarov