UREĐENJE ZONA ŠKOLA U UŽICU - Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 1) ZJN ("Službeni glasnika RS" broj 91/19)
22/09/2022

UREĐENJE ZONA ŠKOLA U UŽICU – Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 1) ZJN (“Službeni glasnika RS” broj 91/19)

REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU  I RAZVOJ
VIII Broj: 404-271/22
Datum: 21.09.2022. godine

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 91/19) i Odluke o pokretanju postupka nabavke na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj VIII 404-271/22 od 21.09.2022. godine, naručilac objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Podaci o naručiocu:

Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul.Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, (u daljem tekstu: Naručilac) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa priloženom pratećom dokumentacijom, radi zaključenja ugovora  o izvođenju radova na izradi i postavljanju saobraćajne signalizacije u zoni škola u skladu sa  odredbama člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 91/19), odredbe Zakona o javnim nabavkama se ne primenjuju na nabavku radova čija je procenjena vradnost manja od 3.000.000 dinara.

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs

Kriterijum za dodelu ugovora: ugovor se dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi koja se određuje na osnovu kriterijuma cene.

Način preuzimanja prateće dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na internet stranici Naručioca i ista se može preuzeti sa sajta naručioca – www.uzice.rs

Način podnošenja ponuda i rok:

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za nabavku broj VIII 404-271/22 „Uređenje zona škola u Užicu“- NE OTVARATI.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište i telefon.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 29.09.2022. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 29.09.2022. godine u 11:30 časova od strane lica zaduženih za sprovođenje postupka nabavke, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali. 

Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača  dužni su da  pre početka javnog otvaranja ponuda predaju licima zaduženim za sprovođenje postupka nabavke pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 3 (tri) dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora će biti objavljena na sajtu naručioca www.uzice.rs  u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.

Lice za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs

 

 

Dokumentaciju vezanu za nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija
Zapisnik o otvaranju ponuda
Izveštaj o postupku nabavke
Odluka o dodeli ugovora