Стратегија развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта
08/12/2022

Стратегија развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта

Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске Уније.

Циљ израде Стратегије развоја је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

                                                            Прелиминарни обухват Стратегије

Кроз процесе израде Стратегије развоја промовисаће се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и  научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања, и партнерство међу институцијама.

КОРАЦИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

Одлуке о приступању изради стратегије:

Одлука о приступању изради стратегије Ужице

Одлука о приступању изради стратегије општина Бајина Башта

Одлука о приступању изради стратегије општина Прибој

Одлука о приступању изради стратегије општина Чајетина

Одлука о приступању изради стретегије општина Пожега

Решење о формирању Раде групе за израду стратегије

Анкета за грађане

Сви заинтересовани грађани и грађанке позвани су да дају свој допринос у изради Стратегије одговором на упитник о различитим aспектима квалитета живота на територији на којој живе.  Подаци добијени кроз овај упитник користиће се за израду анализе постојећег стања, сагледавање развојних потенцијала и изазова, као и у процесу дефинисања развојних потреба и биће представљени на серији тематских округлих столова који ће бити организовани у наредном периоду.

Попуњавање упитника је анонимно. Упитник се може попунити ОВДЕ, најкасније до 8.јануара2023.

 

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност Града Ужица и не одражава нужно ставове Европске уније.

 

 

 

Преузимање

Опис

Преузимање

Одлука о изради Стратегије Ужице
Просторни план општина мапа
Одлука о изради Стратегије Бајина Башта
Одлука о изради Стратегије Прибој
Одлука о изради Стратегије Чајетина
Решење о формирању Радне групе
Упитник Ужице