Стратегија развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта
08/12/2022

Стратегија развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта

Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске Уније.

Циљ израде Стратегије развоја је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Прелиминарни обухват стратегије

Кроз процесе израде Стратегије развоја промовисаће се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и  научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања, и партнерство међу институцијама.

КОРАЦИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

Одлуке о приступању изради стратегије:

Одлука о приступању изради стратегије Ужице

Одлука о приступању изради стратегије општина Бајина Башта

Одлука о приступању изради стратегије општина Прибој

Одлука о приступању изради стратегије општина Чајетина

Одлука о приступању изради стретегије општина Пожега

Решење о формирању Раде групе за израду стратегије

Анкета за грађане

Сви заинтересовани грађани и грађанке позвани су да дају свој допринос у изради Стратегије одговором на упитник о различитим aспектима квалитета живота на територији на којој живе.  Подаци добијени кроз овај упитник користиће се за израду анализе постојећег стања, сагледавање развојних потенцијала и изазова, као и у процесу дефинисања развојних потреба и биће представљени на серији тематских округлих столова који ће бити организовани у наредном периоду.

Попуњавање упитника је анонимно. Упитник се може попунити ОВДЕ, најкасније до 8.јануара2023.

 

Организација тематских округлих столова

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта, одржани су 23. и 24. фебруара 2023. године.

Уз учешће свих релевантних актера и заинтересованих страна, дискусија је обухватила следеће теме:

  • Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој предела, одрживи туризам и јачање урбано-руралних веза
  • Енергија (чиста и праведна), зелена и плава улагања, ублажавање и прилагођавање климатских промена, спречавање и управљање ризицима, одржива и мултимодална урбана мобилност
  • Економски развој (иновативна, паметна, нискоугљенична и циркуларна економија)
  • Друштвено благостање – запошљавање, образовање, становање, социјална и здравствена заштита, култура, социо-економска укљученост и интеграције, социјалне иновације
  • Управљање развојем

Учесницима/цама округлог стола су презентовани резултати контекстуалне анализе као и резултати прелиминарне SWOT анализе и предлога потреба, док је током другог дела сесије свака тематска област појединачно дискутована са учесницима округлог стола и том приликом су потврђени налази SWOT анализе и предлога потреба али и прикупљени додатни подаци и сугестије за допуну анализе.

Округли столови су организовани како би различити заинтересовани субјекти, представници институција и појединци, могли равноправно да дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да договором дођу до заједничких решења. Кроз овакав партиципативни приступ, дефинисана решења добијају на квалитету и стичу подршку шире заједнице.

18.април 2024. годинеРадионица за дефинисање циљева и мера Процес израде Стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта.

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта одржани су  18. априла.

Уз учешће релевантних актера и заинтересованих страна дискусија је обухватила следеће теме:

  • Урбана обнова и регенерација( урбане структуре, јавни простори…)културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој предела, одрживи туризам и јачање урбано- руралних веза
  • Енергија( чиста и праведна) зелена и плава улагања, ублажавање и прилагођавање климатских промена, спречавање и управљање ризицима, одржива и мултимодална урбана мобилност)
  • Економски развој (иновативна, паметна, нискоугљенична и циркуларна економија)
  • Друштвено благостање – запошљавање, образовање, становање социјална и здравствена заштита, култура, социо- економска укљученост и интеграције, социјалне иновације)
  • Управљање развојем

Учесницима/цама округлог стола су презентовани резултати контекстуалне анализе као и резултати прелиминарне SWOT анализе и предлога потреба али и прикупљени додатни подаци и сугестије за допуну налаизе.

Округли столови су организовани како би различити заинтересовани субјекти, представници институција и појединци, могли равоправно да дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да договором дођу до заједничких решења. Кроз овакав партиципативни приступ, дефинисана решења добијају на квалитету и стичу подршку шире заједнице.

Радионица за дефинисање циљева и мера

Радионица посвећена дефинисању циљева и мера одржана је 18. априла 2023. године. Циљ радионице је био да се, у оквиру пет тематских области стратегије, презентује SWOT анализа и предлози потреба, који су консолидовани након тематских округлих столова, затим да се дефинишу општи и специфични циљеви, као и одговарајуће мере. Поред тога, учесници су радили на идентификацији пројектних идеја по тематским областима.

Радионици су присуствовали чланови радне групе за израду стратегије као и представници институција, установа, организација цивилног друштва и остали релевантни актери и заинтересоване стране.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА, ЧАЈЕТИНА, ПРИБОЈ И ПОЖЕГА

У периоду од 2.10.2023. до 2.11.2023. године трајаће Јавни увид у Нацрт Стратегије урбаног развоја града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пожега.

Дана 19. октобра 2023. у 12.00 часова у свечаној сали Градске куће биће одржана јавна презентација Нацрта Стратегије у организацији ЕУ ПРО плус и града Ужица. Све примедбе, предлоге и сугестије на предложени Нацрт можете слати ОВДЕ у периоду док траје јавни увид.

Одржана Јавна презентација Нацрта Стратегије урбаног развоја града Ужица и општина Бајина Башта,Чајетина, Прибој и Пожега

Јавна презентација Нацрта Стратегије урбаног развоја града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пожега, одржана је са циљем упознавања шире јавности са овим документом, чију израду подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус.

Била је то прилика да заинтересовани грађани као и представници организација и удружења дају своје предлоге и сугестије, што могу учинити и електронским путем све до 2. новембра до када траје Јавни увид у Нацрт Стретегије урбаног развоја града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пожега.

Циљ израде Стратегије развоја је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и јачању урбано-руралних веза.

По завршетку Јавног увида и одређених корекција на основу примедби и сугестија грађана, биће израђена коначна верзија Стратегије, коју ће како се очекује, до краја године усвојити одборници свих пет скупштина. Тиме ће се стећи услови за повлачење грантова и средстава из фондова Европске уније за реализацију пројеката и циљева обухваћених овом Стратегијом.

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност Града Ужица и не одражава нужно ставове Европске уније.

 

 

Преузимање

Опис

Преузимање

Одлука о изради Стратегије Ужице
Просторни план општина мапа
Одлука о изради Стратегије Бајина Башта
Одлука о изради Стратегије Прибој
Одлука о изради Стратегије Чајетина
Решење о формирању Радне групе
Упитник Ужице
Нацрт Стратегије урбаног развоја града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина, прибој и Пожега