Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta "Telekom Srbija"a.d.
25/11/2022

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta “Telekom Srbija”a.d.

 

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

VI Broj: 502-21/22

Datum: 25.11.2022.god.

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta  preduzeće „ Telekom Srbija “ a.d. Beograd, ul. Takovska 2, 11 000 Beograd,  MB: 17162543, PIB: 100002887, podneo Zahtev za davanje saglasnosti na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta projekta: „Radio-bazne stanice UEM16 UEQ16 UEF16 UED16 UEE16 UEM – Obilićeva PTT“ radi rekonstrukcije, koja se nalazi u ul. Obiićeva br. 6, Grad Užice, na kat. parceli br. 9107/2 KO Užice, Grad Užice.

U skladu sa čl. 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 69/05), uvid u podnetu Studiju se može izvršiti u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na 2 (drugom) spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb. u Užicu.

U skladu sa čl. 4. stav 2. i čl. 6. navedenog Pravilnika,  primedbe i mišljenja na Studiju se podnose u pisanom obliku za vreme trajanja javnog uvida i dostavljaju navedenoj Gradskoj upravi, Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, preko pisarnice Grada Užica, kancelarija br.9, u ul. D.Tucovića br. 52 ili putem Pošte.

U skladu sa čl. 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i čl. 5. navedenog Pravilnika dana 23. decembra 2022. godine, sa početkom u 12,00 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u «Svečanoj sali» grada Užica, u ul. Dimitrija Tucovića br.52, Grad Užice.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 20, a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), kao i na osnovu člana 109. i 115.Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje).

Studiju o proceni uticja na životnu sredinu i Netehnički kraći prikaz predmetne Studije možete pogledati OVDE.