Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta "Home Vision"d.o.o.
17/03/2023

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta “Home Vision”d.o.o.

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

VI  Broj: 502-02/23

Datum: 17.03.2023.god.

 

Na  osnovu čl.10. stav 1. i 2., čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Službeni glasnik» RS br.134/04 i 36/09), daje sledeće:

O B A V E Š T E NJ E

 

Nosilac projekta „Home Vision 2022” d.o.o., ul. Hajduk Veljka 16, Bajina Bašta, MB: 21440728, PIB:111199887, je dana 09.03.2023. godine podneo Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvo, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: „Stambeno – turistički kompleks „Panorama“ FAZE 2,3,4 od 4 faze – OBJEKTI 3,4,5,6 i 7, sa postojenjem za tretman otpadne vode koji će se sastojati od mehaničkog i biološkog tretmana“,  koji se planira na kat.parceli br. 1145 KO Kremna (stare parcele 1/37 i 1/38 KO Kremna, objedinjene u novu parcelu br. 1145 KO Kremna), Kaluđerska Bare, Užice.

Uvid u sadržinu zahteva i podnetu dokumentaciju možete izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj na drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb u Užicu.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, oglasnoj tabli Gradske uprave Užice ili na Internet adresi Grada Užica: www.uzice.rs.