Naredba Gradskog veća
30/06/2021

Naredba Gradskog veća

Na osnovu člana 71. i člana 72. Zakona o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 – drugi zakon), člana 18. i člana 19. Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2011,104/2016 i 95/2018) i člana 40. st.1. tač. 10 Odluke o gradskom vodovodu (“Službeni list grada Užica” broj 9/02) zbog sprečavanja ozbiljnih poremećaja u snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Užica izazavanih prekomernom potrošnjom i nenamenskim korišćenjem vode za piće, Gradsko veće grada Užica izdaje sledeću:

 

N A R E D B U

 

  1. UPOZORAVAJU SE građani korisnici vodovoda da pijaću vodu koriste racionalno i u skladu sa njenom namenom.
  2. ZABRANJUJE SE korišćenje pijaće vode za zalivanje dvorišta, bašti, voćnjaka, poljoprivrednih useva, punjenje privatnih rezervoara i dr.
  3. Prema građanima koji ne poštuju ovu Naredbu preduzeće se mere predviđene Zakonom o vodama i Zakonom o komunalnim delatnostima i odgovarajućim gradskim odlukama.
  4. JKP “Vodovod” Užice i upravljači seoskih vodovoda u slučaju povećanog rizika od ugrožavanja vodovodne infrastrukture izazavane prekomernom potrošnjom dužni su da preduzmu zakonom propisane mere uključujući i ograničenje potrošnje (redukciju), kao i uskraćivanje komunalne usluge korisnicima koji nenamenski troše pijaću vodu o čemu će blagovremeno obavestiti korisnike vodovoda.
  5. Ovu Naredbu objaviti u “Službenom listu grada Užica” i preko sredstava informisanja.

R e p u b l i k a   S r b i j a
GRAD UŽICE
Gradsko veće
II Broj: 325/12-21
30.6. 2021. godine
Užice, Dimitrija Tucovića 52

 

PREDSEDAVAJUĆI GRADSKOG VEĆA

                      Gradonačelnica

dr Jelena Raković Radivojević

O b r a z l o ž e nj e

JKP “Vodovod” Užice obavestio je dana 29.06.2021.godine Gradsko veće o postojanju opasnosti od nastajanja ozbiljnih poremećaja u snabdevanju vodom za piće i ugrožavanja vodovodne infrastrukture na teritoriji grada Užica izazavanih prekomernom potrošnjom i nenamenskim korišćenjem vode za piće.

Članom 71. st.3. i st.4. Zakona o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 – drugi zakon) propisano je da se voda mora koristiti racinalno i ekonomično i da je svaki korisnik dužan da vodu koristi na način kojim se ne uskraćuje pravo korišćenja voda drugim licima i ne ugrožavaju ciljevi životne sredine. Članom 72. istog Zakona predviđeno je da se voda za piće ne može koristiti za druge svrhe izuzev za gašenje požara, niti na način koji bi nepovoljno uticao na količinu i svojstva vode. Članom 214. Zakona o vodoma propisane su novčane kazne za prekršaj fizičkih i pravni lica.

Članom 18. Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS” br.  88/2011, 104/2016 i 95/2018)  propisana je obaveza korisnika komunalne usluge da istu koristi na način kojim se ne ometaju drugi korisnici, životna sredina i objekti i oprema koji su u funkciji obavljanja određene komunalne delatnosti. Članom 19. istog Zakona propisano je pravo vršioca komunalne delatnosti da uskrati komunalnu uslugu u vreme snabdevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju) o čemu je korisnik blagovremeno obavešten u slučaju nenamenskog korišćenja.

Članom 40. st. 1. tač. 10. Odluke o gradskom vodovodu (“Službeni list grada Užica” broj 9/02) predviđeno je da će komunalno preduzeće isključiti unutrašnje vodovodne instalacije iz snabdevanja vodom ako korisnik ne poštuje propise nadležnog organa u slučaju smanjenog snabdevanja vodom.