NABAVKA ARMIRANO BETONSKIH CEVI - Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 1) ZJN („Sl užbeni glasnik RS“ broj 91/19)
17/03/2023

NABAVKA ARMIRANO BETONSKIH CEVI – Nabavka na koju se ne primenjuju odredbe ZJN u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 1) ZJN („Sl užbeni glasnik RS“ broj 91/19)

 

GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ
VIII Broj: 404-65/23
Datum: 17.03.2023. godine

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 91/19) i Odluke o pokretanju postupka nabavke na koju se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje broj VIII 404-65/23  od 17.03.2023. godine, naručilac objavljuje:

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Podaci o naručiocu:

Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul.Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, (u daljem tekstu: Naručilac) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa priloženom pratećom dokumentacijom, radi zaključenja ugovora o  nabavci armirano betonskih cevi, u skladu sa  odredbama člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 91/19), odredbe Zakona o javnim nabavkama se ne primenjuju na nabavku dobara čija je procenjena vradnost manja od 1.000.000 dinara.

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: betonske cevi i pribor -4411422-0

Kriterijum za dodelu ugovora: ugovor se dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi koja se određuje na osnovu kriterijuma cene.

Način preuzimanja prateće dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na internet stranici Naručioca i ista se može preuzeti sa sajta naručioca – www.uzice.rs

Način podnošenja ponuda i rok:

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za nabavku broj VIII 404-65/23 Nabavka armirano betonskih cevi – NE OTVARATI.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište i telefon.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 24.03.2023. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 24.03.2023. godine u 11:30 časova od strane lica zaduženih za sprovođenje postupka nabavke, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.

Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača  dužni su da  pre početka javnog otvaranja ponuda predaju licima zaduženim za sprovođenje postupka nabavke pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 3 (tri) dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora će biti objavljena na sajtu naručioca www.uzice.rs  u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.

Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs i Marija Radenković, marija.radenkovic@uzice.rs

 

 

 

 

Dokumentaciju vezanu za nabavku preuzmite OVDE.

Opis

Preuzimanje

Konkursna dokumentacija