Konkurs za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede u gradu Užicu u 2022. godini
22/06/2022

Konkurs za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede u gradu Užicu u 2022. godini

U skladu sa ugovorom o poslovnoj saradnji zaključenim između Grada Užica, Fondacije Ana i Vlade Divac i Regionalne razvojne agencije Zlatibor, a uz tehničku podršku USAID Programa za konkurentnu privredu, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ doo raspisuje:

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U GRADU UŽICU U 2022.GODINI

Konkursom je planirana podrška poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom i preradom hrane sa ciljem daljeg unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području grada Užica i to za:

 • Nabavku opreme za prerađivačku industriju, tj. za preradu voća i povrća (npr. hladnjače, mlekare, sušare, pasterizatore, vakumirke, etiketirke, punilice i sl.)
 • Opreme za preradu mleka
 • Investicije za kopanje bunara
 • Investicije u seoska turistička domaćinstva i domaću radinost u ruralnim sredinama (nabavka opreme, ulaganje u infrastrukturne radove)
 • Investicije za nabavku mreža za zasenu i protivgradnu zaštitu, sistema za zalivanje zasada.

PRAVO UČEŠĆA PO OVOM KONKURSU IMAJU:

 • Fizička lica nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom:
 • koja imaju prebivalište na teritoriji grada Užica
 • čije registrovano poljoprivredno gazdinstvo ima aktivan status sa sedištem u ruralnim sredinama grada Užica
 • da je izmirio sve poreske obaveze prema gradu Užicu

Podnosilac prijave na konkurs može biti samo jedan član domaćinstva, odnosno nosilac gazdinstva – podnosilac prijave na Konkurs.

Fizičko lice koji ostvari pravo po ovom osnovu potpisuje ugovor sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ doo sa jasno definisanim pravima i obavezama. Maksimalan iznos podsticaja po ovom konkursu je do 250.000,00 dinara sa PDV-om s tim da vrednost investicije koja je predmet podsticajnih sredstava ne može biti manja od 50.000,00 dinara sa PDV-om.

NAPOMENA: korisnik može sopstvenim sredstvima nabavitu opremu čiji je iznos veći od podsticajnih sredstava, s tim što će subvencija biti obezbeđena samo za iznos do 250.000,000 dinara.

PREDMET PODSTICAJNIH SREDSTAVA:

Podsticajna sredstva biće opredeljena za dalji razvoj poljoprivredne proizvodnje na području grada Užica kroz nabavku opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i za opremanje seoskih turističkih domaćinstava.

Grad Užice subvencioniše nabavku sa 30% bespovratnih sredstava, odnosno maksimalno 75.000,00 dinara po korisniku podsticajnih sredstava.

NAPOMENA: Predmet nabavke može biti isključivo nova oprema. Podnosioci prijave na ovom Konkursu mogu da ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku budžetske godine i ne mogu se prijaviti ponovo za podršku do isplate svih prethodno dobijenih sredstava po osnovu ovog Konkursa.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnik podsticajnih sredstava je u obavezi da pri potpisivanju Ugovora, kao sredstvo obezbeđenja, deponuje ličnu menicu u iznosu pozajmljenih sredstava umanjenih za bespovratni iznos koji subvencioniše grad Užice. Takođe, korisnici podsticajnih sredstava preuzimaju obavezu da u naredne tri godine od momenta potpisivanja ugovora sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ doo vrate svoj deo učešća i to po sledećoj dinamici:

 • U prvoj godini, 10% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava, najskasnije do 30. decembra 2022. godine,
 • U drugoj godini, 30% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava, najkasnije do 30. septembra 2023. godine,
 • U trećoj godini, 30% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava, najkasnije do 30. septembra 2024. godine.

NAPOMENA: Grad Užice će subvencionisati korisnike sa 30%, s tim što će subvencija biti obezbeđena  samo za iznose do 250.000,000 dinara.

U slučaju vremenskih nepogoda ili vanrednog stanja (poput epidemije), Upravni odbor Fonda može da donese odluku o produžetku roka vraćanja učešća korisnika. Tačan rok produžetka otplate će biti utvrđen u zavisnosti od posledica nastalih usled više sile.

Rok za prijavu na konkurs je do 01. avgust 2022. godine. Prijave koje pristignu nakon utvrđenog roka neće biti prihvaćene.

OBAVEZNA  KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJAJU FIZIČKA LICA:

 • Prijavni formular (Obrazac br.1)
 • Pristanak za obradu podataka o ličnosti (Obrazac br.2)
 • Očitana kopija lične karte podnosioca prijave
 • Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava iz Uprave za trezor (Obrazac 1)
 • Izvod iz biljne proizvodnje iz Uprave za trezor – za uzgajivače voća (Obrazac 3)
 • Uverenje iz lokalne poreske administracije da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda do momenta podnošenja prijave (Kancelarija 12a)
 • Predračun potrebne opreme sa detaljnim opisom – specifikacijom
 • Overenu potvrdu o broju članova domićinstva (overava se kod javnog beležnika)
 • Za korisnike koji konkurišu za nabavku opreme za opremanje turističkih objekata, potrebno je dostaviti Rešenje o kategorizaciji objekta. U slučaju da podnosilac prijave ne poseduje Rešenje o kategorizaciji seoskog turističkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave, neophodno je da isto dostavi po izvršenoj realizaciji investicije, i to ne kasnije od 30.12. 2022. godine.

DODATNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA FIZIČKA LICA:

 • Ukoliko lice – podnosilac prijave ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede, dostavlja kopiju diplome o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede
 • Ukoliko lice ima – potvrda iz PIO fonda da je korisnik osiguranik poljoprivrednog gazdinstva

Podnosilac  konkursne prijave potrebnu dokumentaciju može dostaviti u kopiji, pri čemu Komisija zadržava pravo da zatraži na uvid original ili dostavljanje kopije overene od strane nadležnog organa.

POSTUPAK  SPROVOĐENJA KONKURSA:

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava na osnovu priložene dokumentacije utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), sačinjena od predstavnika Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ d.o.o, Fondacije Ana i Vlade Divac i Lokalne samouprave Užice.

Komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje i vrši rangiranje prijava po utvrđenim kriterijumima koje dostavlja Upravnom odboru Fonda.

Rok za objavu rezultata Konkursa je 30 dana od dana završetka konkursa. Korisnik mere po ostvarivanju prava potpisuje ugovor sa RRA Zlatibor o pravima i obavezama koja su jasno definisana ugovorom.

U slučaju da korisnik podsticajnih sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Regionalnu razvojnu agenciju „Zlatibor“ d.o.o. o svom odustajanju.

NAČIN DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE:

Popunjen prijavni formular, obaveznu konkursnu dokumentaciju kao i dodatnu konkursnu dokumentaciju, sa obaveznim potpisom podnosioca prijave dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti lično ili preporučenim putem poštom, na adresu:

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ doo, Petra Ćelovića bb, 31000 Užice

Sa naznakom za Konkurs za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede u gradu Užicu u 2022. godini.

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave

Rok za podnošenje prijava je 01. avgust 2022. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 031/523-065 i 031/510-098

Javni poziv je objavljen na sajtu Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ d.o.o. www.rrazlatibor.co.rs, na zvaničnom portalu grada Užica www.uzice.rs, kao i na internet stranici Fondacije Ana i Vlade Divac www.divac.com/rs/Vesti.

 NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće biti predmet razmatranja.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Prijavni formular
Pristanak za obradu podataka o ličnosti