Konkurs za dodelu gradskih stipendija učenicima i studentima za školsku 2021/2022. godinu
20/10/2021

Konkurs za dodelu gradskih stipendija učenicima i studentima za školsku 2021/2022. godinu

Na osnovu člana 9 i 10. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata, broj 67-4/20 od 15.10.2020. godine, Komisija za stipendiranje talentovanih učenika i studenata grada Užica za školsku 2021/2022. godinu, raspisuje

      K O N K U R S                                  

ZA DODELU GRADSKIH STIPENDIJA  UČENICIMA  I STUDENTIMA

   ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

II  Uslovi za dodelu gradskih stipendija:

 1. Opšti uslovi

Učenici i studenti mogu konkurisati za  stipendije grada Užica, pod  sledećim opštim uslovima:

 • da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
 • da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina unazad, neprekidno, u odnosu na datum raspisivanja konkursa.
 1. Posebni uslovi za dodelu gradskih stipendija:

2.1. Učenici srednjih škola moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

1)  da su u prethodnoj, školskoj 2020/2021. godini, ostvarili  prosečnu ocenu najmanje 4,80

2)  da su u prethodnoj, školskoj 2020/2021. godini  učestvovali na takmičenjima iz nastavnih predmeta¹ ili učestvovali na

sportskim takmičenjima ² i osvojili  jednu od sledećih nagrada:

–   prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju

–   prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju

–   jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.

 1. Osnov za dodelu stipendija su samo nagrade osvojene na takmičenjima koja su obuhvaćena Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih škola i Kalendarom takmičenja i smotri učenika srednjih škola, koje donosi Ministarstvo prosvete Republike Srbije za svaku školsku godinu.
 2. Sportske nagrade su osnov za dodelu stipendije ukoliko su  ispunjeni  i dodatni  uslovi:- da je u pitanju nagrada osvojena na takmičenju u pojedinačnom sportu- da je učenik učestvovao na takmičenju kao predstavnik škole koju pohađa.

    Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1)  svedočanstvo o završenom razredu školske 2020/2021. godine

2 )  diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u školskoj 2020/2021. godini

3 )  potvrdu o upisu razreda u školskoj 2021/2022. godini

4 )  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa.

  2.2. Studenti I godine studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

1)  Ostvarena prosečna ocena u završnom razredu srednje škole najmanje 4,80

2)  Učešće na takmičenjima u završnom razredu srednje škole koje je rezultiralo osvajanjem:

a)  prvog ili drugog mesta na okružnom takmičenju

b)  prvog, drugog ili trećeg mesta na republičkom takmičenju

v)  jednog od prvih pet mesta na međunarodnom  takmičenju.

 Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) svedočanstvo o završnom razredu srednje škole

2) diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u završnom razredu srednje škole

3) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija u školskoj 2021/2022. godini  i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

4) kopija lične karte studenta

5) uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa.

2.3. Učenici srednjih škola i studenti I godine studija prvog stepena koji potiču iz porodica sa troje i više dece, moraju ispuniti poseban uslov:

 1. da su u prethodnoj, školskoj 2020/2021. godini, ostvarili prosečnu ocenu najmanje 4,80.

            Dokazi koji se podnose uz prijavu:

 • za učenike

1)  svedočanstvo o završenom razredu školske 2020/2021. godine

2 )  potvrdu o upisu razreda u školskoj 2021/2022. godini

3)   izvode iz matične knjige rođenih za svu decu – braću i sestre učenika koji konkuriše za gradsku stipendiju

4)   ličnu izjavu jednog od roditelja o članovima porodičnog domaćinstva overenu kod javnog beležnika;

–   za studente I godine studija prvog stepena

1)   uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija 2021./2022. i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2)   kopija lične karte studenta

3)   uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa

4)   izvode iz matične knjige rođenih za svu decu – braću i sestre učenika koji konkuriše za gradsku stipendiju

5)   ličnu izjavu jednog od roditelja o članovima porodičnog domaćinstva overenu kod javnog beležnika.

 2.4. Studenti II godine i viših godina studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija,  najmanje 9,00.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1)  uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija u školskoj 2021/2022. godini  i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2)  uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i o položenim ispitima –  činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao 60 ESPB osvojenih bodova

3)  kopija/očitana  lična karta studenta / ukoliko se ispunjenje uslova – da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina unazad, neprekidno, u odnosu na datum raspisivanja konkursa, ne može utvrditi iz lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa.

2.5. Studenti studija drugog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija,  najmanje 9,00
 3. da je student nezaposlen.

 Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija drugog stepena u školskoj 2021/2022. godini  i  statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2) uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na završnoj godini studija prvog stepena ili na prethodnoj godini studija drugog stepena

3)  kopija/očitana  lična karta studenta / ukoliko se ispunjenje uslova – da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina unazad, neprekidno, u odnosu na datum raspisivanja konkursa, ne može utvrditi iz lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa.

4) dokaz da su nezaposleni – očitana zdravstvena knjižica iz koje se vidi osnov zdravstvenog osiguranja ili uverenje Fonda PIO da student nije obveznik poreza i doprinosa po osnovu radnog odnosa.

III Učenik odnosno student može u toku jedne školske godine ostvariti pravo samo na jednu stipendiju iz budžeta Grada Užica.

Napomena:

Zakon o učeničkom i studentskom standardu  (Službeni glasnik RS broj 18/2010, 55/2013, 27/2018-dr. zakon i 10/2019),

Član 11. Stav 14: “Pravo na učeničku odnosno studentsku stipendiju po odredbama ovog  zakona nema učenik odnosno student koji je pravo na učeničku odnosno studentsku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. ”;

Član 11a. Stav 14: ”Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike odnosno studente nema učenik odnosno student koji je pravo na neku drugu učeničku odnosno studentsku stipendiju ili kredit ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa iz budžeta jedinice lokalne samouprave odnosno iz budžeta Republike Srbije.”

IV Isplata stipendija

Stipendije se isplaćuju u 10 jednakih mesečnih rata, za period septembar – jun,  u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.

V Rok za podnošenje prijava na konkurs

Prijave na konkurs, sa traženim dokazima o ispunjenju uslova,  podnose se Komisiji za stipendiranje talentovanih učenika i studenata, grada Užica za školsku 2021/2022. godinu,  preko pisarnice Gradske uprave, soba broj 12, zaključno sa  08.11.2021. godine, ili preko pošte na adresu:

Grad Užice, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, 31 000 Užice, ul. DimitrijaTucovića 52.

Obrazac prijave može se preuzeti u pisarnici gradske uprave ili na internet stranici Grada Užica.

Napomene:

–  Uz prijavu se podnose kopije traženih dokaza.

–  Tražena uverenja mogu biti iskazana na jednoj ili više isprava zavisno od prakse fakulteta/visoke škole i obrazaca koje koriste.

– Nadležna služba Gradske uprave sačinila je obrazac uverenja za potrebe postupka po ovom konkursu, koji se overava na visokoj školi/fakultetu. Ovaj obrazac nije obavezan.

Kontakt osoba:

Ljiljana Jovanović,

031/ 590-154, 064/8062638,

ljiljana.jovanovic@uzice.rs

                                                                                                                                 broj 67-4/21, 20.10.2021. god

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Obrazac prijave za srednjoškolce
Obrazac prijave za srednjoškole i studente I godine studija prvog stepena -troje i više dece
Obrazac prijave za studente I godine
Obrazac prijave za studente II godine i viših godina studija I stepena
Obrazac prijave za studente II stepena
Obrazac uverenja
Obrazac lične izjave