Javni uvid povodom izrade Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Međaj“
25/11/2022

Javni uvid povodom izrade Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Međaj“

G R A D   U Ž I C E

-Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove-

U skladu sa članom 50.  Zakona o planiranju i izgradnji (”Sl. glasnik  RS”, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 i 52/21)

oglašava

JAVNI UVID

 

povodom izrade

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Međaj“

 

Skupština grada Užica donela je 20.04.2022. godine Odluku o izradi plana Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Međaj“  u Užicu („Službeni list grada Užice “, broj 61/21 od 28.12.2021.godine)

Javni uvid održaće se od 25. novembra 2022.godine do 26. decembra 2022. godine u holu  Skupštine grada Užica – hodnik  levo od glavnog ulaza,  ul. Dimitrija Tucovića br. 52 u Užicu. U toku trajanja javnog uvida materijal za javni uvid biće izložen i na zvaničnoj internet stranici grada Užica (www.uzice.rs).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br.52, Užice, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 26.12.2022. godine.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 12.01.2023. godine u Velikoj sali grada Užica, u 11 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Užica.

materijal za javni uvid

Materijal za javni uvid

Opis

Preuzimanje

Grafički prilog broj 1.
Granica plana
Grafički prilog br.2.
Namena površina
Grafički prilog br.3.
Saobraćaj-nivelacija i regulacija
Grafički prilog br. 4.
Parcelacija
Grafički prilog br. 5.
Elektroenergetska mreža
Grafički prilog br.6.
Vodovodna i kanalizaciona mreža
Izmena i dopuna PDR "Međaj"
Tekstualni deo plana