Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama za izradu Plana razvoja Grada Užica za period 2021 - 2028. godine  
13/05/2021

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama za izradu Plana razvoja Grada Užica za period 2021 – 2028. godine  

JAVNI POZIV

 ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

            za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama za izradu

                 Plana razvoja Grada Užica za period 2021 – 2028. godine

 

 1. Plan razvoja Grada Užica za period 2021- 2028 godine

Skupština grada Užica je na sednici održanoj 28. aprila 2021. godine donela Odluku o pristupanju  izradi Plana razvoja grada Užica za period 2021-2028. godine (broj 30-4/21 od 28.04.2021. godine).

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi,  jedinice lokalne samouprave (JLS) planiraju, uređuju i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije  detaljno uređuje obavezu organa lokalne vlasti da planiraju javne poslove u svojoj nadležnosti.

Proces izrade plana razvoja sastoji se od sledećih faza: Priprema i organizacija procesa, Pregled i analiza postojećeg stanja, Definisanje vizije odnosno željenog stanja, Definisanje prioritetnih ciljeva, Definisanje mera, Definisanje okvira za sprovođenje, praćenje sprovođenja, izveštanje i vrednovanje Plana razvoja, Usvajanje i objavljivanje Plana razvoja.

Plan razvoja JLS  je dokument razvojnog planiranja, i kao takav predstavlja planski dokument najšireg obuhvata i najvišeg značaja,  ključni je dokument grada koji treba da podstakne budući rast i razvoj celokupne lokalne zajednice.  Usvaja ga Skupština grada na predlog Gradskog veća.

Plan razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu kao i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine, prostornog uređenja, izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture i unapređenja rada javnog sektora i društvenih delatnosti, uspostavljajući ravnotežu između ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja.

Lokalne samouprave, početkom nove decenije, na prelasku iz industrijskog u digitalno doba, imaju značajnu priliku za planiranje i razvoj, ali su takođe suočene i sa mnogim izazovima, sa kojima se do sada nisu susretali.  Sa jedne strane javlja se tehnološki potencijal, čije ogromne mogućnosti i benefite nije lako predvideti, a sa druge strane zdravstveni, klimatski i demografski izazovi. Uzimajući to u obzir, Plan razvoja mora biti kreiran na način koji će grad  Užice učiniti spremnim, otvorenim i prilagodljivim.

Naša namera je  da prilikom izrade Plana razvoja okupimo na jednom mestu sve  aktere: građane, organizacije civilnog društva, predstavnike  korporativnog i privatnog  sektora, obrazovne i istraživačke zajednice, profesionalna udruženja, medije, nudeći im prostor i mogućnost da istaknu i diskutuju svoje prioritete i daju doprinos jasnijem definisanju problema, boljem sagledavanju mogućih opcija za njihovo rešavanje , postavljanje jasnih, stvarnih i dostižnih ciljeva, čije će sprovođenje biti moguće meriti i vrednovati.

Za upravljanje procesom i koordinaciju svih aktivnosti na izradi Plana razvoja, rešenjem gradonačelnice broj 30-4/21-1 od 29.04.2021. godine, imenovan  je  Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja grada Užica za period 2021-2028. godine, kao osnovni formalni organizacioni format koji usmerava i prati proces izrade dokumenta.

Rešenjem gradonačelnice broj 30-4/21-2 od 29.04.2021. godine formirane su Tematske radne grupe i imenovani rukovodioci tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja grada Užica za period 2021-2028. godine. Mandat tematskih radnih grupa podrazumeva: mapiranje planskih dokumenata, pripremu pregleda i analizu postojećeg stanja, formulisanje prioriteta, ciljeva i mera, podršku u sprovođenju širokih konsultacija, odnosno javne rasprave, pripremu ažurnih informacija za potrebe izveštavanja Koordinatora i Koordinacionog tima, dokumentovanje procesa i obavljanje drugih stručnih poslova.

Članove tematskih radnih grupa  imenuje Koordinacioni tim na predlog rukovodioca radnih grupa i na predlog Komisije za izbor predstavnika organizacija civilnog društva koji će učestvovati u radu Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja grada Užica za period 2021-2028. godine.

 1. Cilj, oblasti i pravo učešća na javnom pozivu

Cilj javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor predstavnika organizacija civilnog društva koji će svojim aktivnim učešćem doprineti radu tematskih radnih grupa sa ciljem izrade Plana razvoja Grada Užica za period 2021 – 2028. godine.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva sa sedištem na teritoriji grada Užica, osnovane i registrovane u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje deluju u nekoj od sledećih oblasti:

 1. Javna uprava i dobro upravljanje
 2. Finansije
 3. Komunalne delatnosti
 4. Lokalna infrastruktura
 5. Urbanizam, prostorno planiranje i građevinarstvo
 6. Saobraćaj i komunikacije
 7. Javna bezbednost
 8. Zaštita životne sredine i energetika
 9. Privreda, konkurentnost, poljoprivreda i ruralni razvoj
 10. Turizam
 11. Obrazovanje, kultura, omladina i sport
 12. Socijalna politika i zdravstvena zaštita
 13. Populaciona politika
 14. Pravosuđe i pravni sistem
 15. Ljudska prava
 16. Digitalna transformacija
 17. Javno informisanje
 18. Unapređenje parlamentarizma.

Jedna organizacija civilnog društva može podneti kandidaturu za najviše tri oblasti.

Dokumentacija se podnosi posebno za svaku od oblasti za koju se organizacija kandiduje.

 1. Uslovi za kandidovanje

 Na javnom konkursu može da učestvuje organizacija civilnog društva koja ispunjava sledeće uslove:

 1. Da je upisana u registar najmanje tri godine pre objavljivanja ovog javnog poziva i da je sedište organizacije na teritoriji grada Užica;
 2. Da u aktu o osnivanju ili statutu ima utvrđene ciljeve u oblasti za koju se kandiduje;
 3. Da poseduje projektno/programsko iskustvo i dokaze o radu u oblasti za koju se kandiduje, u poslednje tri godine;
 4. Poželjno je da poseduje iskustvo u koordinaciji, komunikaciji i saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, odnosno da je član mreže ili drugih asocijacija organizacija civilnog društva;
 5. Poželjno je da poseduje iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih/savetodavnih tela formiranih od strane državne uprave ili lokalne samouprave, u poslednje tri godine.

  4. Potrebna dokumentacija

Organizacija civilnog društva koja se kandiduje dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni formular;
 2. Kopiju rešenja o upisu u registar u skladu sa Zakonom;
 3. Kopiju akta o osnivanju, odnosno Statuta (deo koji se odnosi na ciljeve  organizacije);
 4. Listu dokaza o realizovanim projektima u poslednje tri godine;
 5. Dokaze o članstvu u mreži ili drugim asocijacijama organizacija civilnog društva;
 6. Dokaze o iskustvu u radu u radnim grupama/savetodavnim telima u poslednje tri godine (rešenja/odluke o imenovanju u grupu/telo, zapisnici sa sastanaka, potvrde nadležnog organa i sl.).

  5. Rok i način podnošenja prijave

Prijave se podnose putem elektronske pošte na adresu: ljiljana.jovanovic@uzice.rs  ili poštom

na adresu: Grad Užice, 31 000 Užice, Dimitrija Tucovića 52, sa naznakom – ‘’ Javni poziv –

Kandidatura OCD za učešće u izradi Plana razvoja Grada Užica – ne otvarati’’.

Rok za podnošenje prijava traje od objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 20.05.2021. godine.

 1. Postupak izbora

Izbor predstavnika organizacija civilnog društva za rad u Tematskim radnim grupama, na predlog Komisije za izbor predstavnika, vrši Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja Grada Užica za period 2021- 2028 godine. Izbor će biti izvršen u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za kandidaturu. Odluka o izboru biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Užica.

 1. Dodatne informacije

1. Članovima Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja Grada Užica za period 2021- 2028. godine, nije obezbeđena naknada za rad.

2. Učešćem na javnom pozivu podnosioci kandidature pristaju da se podaci koje dostavljaju u okviru prijava obrađuju isključivo za potrebe procesa izbora predviđenog ovim javnim pozivom.

Kontakt osoba:  Ljiljana Jovanović, 031/590-154, 064/8062638

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Prijavni formular
Pregled realizovanih projekata