Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u IV zoni i zgradama kolektivnog stanovanja u Grada Užicu
18/08/2021

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u IV zoni i zgradama kolektivnog stanovanja u Grada Užicu

Na osnovu Odluke  gradonačelnice  grada Užica  o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mera energetske sanacije broj II 035-35/21

 od 17.08.2021. godine i Pravilnika o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u IV zoni i zgradama kolektivnog stanovanja u gradu Užicu („Službeni list grada Užica “ broj 24/21, od 17.05.2021. godine), grad Užice

raspisuje

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u IV zoni i zgradama kolektivnog stanovanja u Grada Užicu

I USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Pravo učešća na konkursu imaju građani i stambene zajednice koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući u IV zoni  ili u stanu za koji podnosi prijavu  (prema rešenju za porez ili fotokopije lične karte),
 • da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
  • dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
  • građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
  • građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
  • rešenje o ozakonjenju.

3) Da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu

Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:

 • Vlasnici stambeno-poslovnih objekata.
 • Vlasnici vikend kuća.
 • Vlasnici stambenih objekata u IV zoni koji su za svoje objekte u I, II i III zoni koristili sredstva Grada Užica za sufinansiranje mera energetske efikasnosti.

II maksimalna VISINA SREDSTAVA  SUFINANSIRANja:

a)  za nabavku i ugradnju materijala za termičku izolaciju spoljNih zidova porodičnih kuća u Iv zoni:

-Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do  120.000 dinara sa PDV-om po prijavi, odnosno do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.

Ukupna planirana sredstva grada Užica i minstarstva za ovu meru su 2.400.000 dinara.

Napomene:

– Minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm

B. ZA NABAVKU I UGRADNJU STOLARIJE SA ODGOVARAJUĆIM TERMIČKIM SVOJSTVIMA:

B.1.  ZA GRAĐANE VLASNIKE PORODIČNIH KUĆA U IV ZONI

Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je 80.000 dinara sa PDV-om po prijavi, odnosno do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.

Ukupna planirana sredstva grada Užica i minstarstva za ovu meru su 3.100.000 dinara.

B.2.  ZA GRAĐANE VLASNIKE STANOVA U  ZGRADAMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA

Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je 80.000 dinara sa PDV-om po prijavi, odnosno do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.

Ukupna planirana sredstva grada Užica i minstarstva za ovu meru su 9.000.000 dinara.

Napomene:

– minimalnim tehničkim karakteristike su (U – koeficijent prelaza toplote):  U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata, U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata

-Sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata već zamena prozora i vrata mora biti kompletna za etažu, stan ili kuću

– Izgled i boja ugrađene stolarije na stanovima zgrada kolektivnog stanovanja mora biti identičan postojećim otvorima, kako ne bi bio narušen izgled postojećeg fasadnog platna, osim ako Stručna komisija ne odluči drugačije i to samo za otvore koji se procene kao nefunkcionalni

V. ZA NABAVKU KOTLOVA NA PRIRODNI GAS:

ZA GRAĐANE VLASNIKE PORODIČNIH KUĆA U IV ZONI

– Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do 70.000 dinara sa PDV-om po prijavi za kotlove na gas, odnosno do 50% ukupne vrednosti po prijavi sa PDV-om.

Ukupna planirana sredstva grada Užica i ministarstva za ovu meru su 3.500.000 dinara.

Napomene:

– Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na  gas iznosi 90%,

Prihvatljiva cena kotla je cena osnovne verzije za ovu meru sa PDV-om

NAPOMENA: SVE PREKO GORE NAVEDENIH MAKSIMALNIH IZNOSA SREDSTAVA SUFINANSIRANJA GRADA SNOSI PODNOSILAC PRIJAVE.

IZNOSI SUFINANSIRANJA ZA NAVEDENE MERE SU PROPISANI PRAVILNIKOM

O SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA U IV ZONI I ZGRADAMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA U GRADU UŽICU(PRILOG 3)

III NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom su za:

 • refundaciju troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene), odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.
 • Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 • Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava
 • Drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

IV  OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

A) Za građane vlasnike porodičnih kuća ili stanova prijava mora da sadrži:

 • potpisan i popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1) za sufinasiranje mera energetske efikasnosti ;
 • fotokopiju lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta podnosioca zahteva;
 • predračun (profaktura) sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom koju građanin dobija od jednog od privrednih subjekata (izvođača radova) sa liste (Prilog 2) koju je objavio Grad Užice a koju građanin izabere sa liste
 • Kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta,
 • Izvod iz lista nepokretnosti za objekat, ne stariji od dve godine (fotokopija)
 • Potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu koju izdaje AD ”UŽICE-GAS” (za meru nabavka kotla na prirodni gas)
 • Fotokopija Užičke porodične kartice (kartica za porodice sa troje i više dece) i fotokopiju lične karte korisnika kartice,
 • Izjava podnosica prijave o korišćenju sredstva Grada za ovu namenu (Prolog 4).

B) Dokumentacija koju obezbeđuje Grad:

 1. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu poreza na imovinu Grada Užica,

V) Dokumentacija koja se daje na uvid Stručnoj komisiji prilikom obilaska objekta:

 1. Građevinski projekat objekta (po potrebi)

G) Krajnji korisnik nakon objavljivanja konačne rang liste krajnjih korisnika

potpisuje Ugovor sa privrednim subjektom (izvođačem radova) sa liste privrednih subjekata koju je objavio Grad Užice, a od kog je  uzeo predračun i u kom će definisati međusobna prava i obaveze

D) Dokumentacija koju krajnji korisnik dostavlja izvođaču radova nakon završetka radova:

 1. Dokaz o završetku radova (potvrda Stručne komisije)
 2. Ugovor o isporuci gasa za meru nabavka kotla na gas

 V  PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Užica, ili na portirnici gradske uprave i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog poziva,
 • Prilog 1 – ZA GRAĐANE – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća ili stanova
 • Prilog 2 – Lista firmi/privrednih subjekata sa koje građani izabiraju jednu firmu za odgovarajuću meru od koje moraju da pribave predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnju. Ovaj predračun je obavezno podneti uz prijavu.
 • Prilog 3 – Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.
 • Prilog 4 – Izjava podnosioca prijave o korišćenju sredstva Grada za ovu namenu

VI  MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli gradaUžica,

Konkurs je otvoren do 06.09.2021. godine.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U GRADU UŽICU– NE OTVARATI“,

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično u pisarnici Gradske uprave za urbanizam, kancelarija br. 9 ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Užice

Gradska Uprava za Urbanizam, ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Dimitrija Tucovića 52

 Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 031/592- 421 i elektronsku adresu: E-mail: ekologija@uzice.rs

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

 Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Užica, na portirnici gradske uprave i Gradskoj opštini Sevojno.

 VII. KRITERIJUMI ZA IZBOR  KRAJNJIH KORISNIKA (PORODIČNE KUĆE u iv zoni i STANOVI  u zgradama kolektivnog stanovanja)

Izbor objekata će se vršiti u skladu sa ovim Javnim pozivom i Pravilnikom o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u IV zoni i zgradama kolektivnog stanovanja u Gradu Užicu.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Prijavni formular
Lista privrednih subjekata
Pravilnk o sprovođenju mera energetske sanacije
Izjava podnosioca prijave