Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama
05/03/2019

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama

Odeljenje za zaštitu životne sredine
i održivi razvoj Grada Užica
VI Broj 503-6/19
Datum: 05.03.2019. godine

 

O D L U K A 

o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama

 

Na osnovu Odluke gradonačelnika o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti porodičnih objekata i stambenih zgrada II broj 503-6/19 od 04.03.2019. godine, Pravilnika o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u Gradu Užicu za 2019. godinu (”Sl.list Grada Užica” 6/19), Grad Užice,

raspisuje

 JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica

 

I Pravo učešća na Konkursu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti imaju vlasnici porodičnih stambenih objekta koji su izgrađeni na gradskom području u prvoj, drugoj ili trećoj stambenoj zoni (prema rešenju za porez), gde se i registruje povećano zagađenje vazduha u zimskom periodu.

II Pravo učešća imaju i vlasnici stanova u stambenim zgradama na gradskom području koje nemaju tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod.

III U 2019. godini sufinasiraće se mere:

 1. Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spoljnih zidova na porodičnim stambenim objektima:
 • Maksimalno učešće Grada do 120.000,00 dinara sa PDV po prijavi, odnosno do 50 % iznosa sa PDV-om.
 • Planirana sredstava 3.000.000 dinara.
 1. Nabavka i ugradnja stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima:
 • Maksimalno učešće Grada do 80.000,00 dinara sa PDV po objektu, odnosno do 50 % iznosa po objektu sa PDV-om.
 • Planirana sredstva 2.000.000 dinara.
 1. Nabavka kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične stambene objekte:
 • Maksimalno učešće Grada do 85.000,00 sa PDV, odnosno do 50 % ukupne vrednosti sa PDV-om.
 • Planirana sredstva 2.000.000 dinara.
 1. Nabavka kotlova na gas za porodične stambene objekte:
 • Maksimalno učešće Grada do 70.000,00 sa PDV, odnosno do 50 % ukupne vrednosti sa PDV-om.
 • Planirana sredstva 6.000.000 dinara.
 1. Nabavka kotlova na gas za stanove u stambenim zgradama:
 • Maksimalno učešće Grada do 70.000,00 sa PDV, odnosno do 50 % ukupne vrednosti sa PDV-om.
 • Planirana sredstva 1.000.000 dinara.

IV DOKUMENTACIJA

       1) Dokumentacija koju dostavlja podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti,
 2. Fotokopija lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu,
 3. Kopija građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta,
 4. Izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od dve godine,
 5. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, sa fotokopijama ličnih karti ili očitanim čipovanim ličnim kartama za punoletne članove domaćinstva,
 6. Potpisana izjava o korišćenju goriva,
 7. Potvrda ”Užice gas” a.d. o mogućnosti priključenja na gasovod ukoliko se nabavlja kotao na gas,
 8. Potvrda JKP ”Gradska toplana Užica” da nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod za vlasnike stanova u stambenim zgradama.

       2) Dokumentacija koju obezbeđuje Grad:

 1. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu javnih prihoda budžeta Grada Užica.

       3) Dokumentacija koja se daje na uvid Komisiji prilikom obilaska objekta:

 • Poslednji račun o plaćenim komunalnim obavezama.

      4) Dokumentacija koja se dostavlja nakon potpisivanja Ugovora i završetka         radova:

 • Zahtev za povraćaj sredstava,
 • Dokaz o završetku radova (potvrda energetskog menadžera Grada Užica),
 • Fiskalne i gotovinske račune,
 • Izveštaj o ispitivanju koeficijenta prolaza toplote proizvođača stolarije, izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela (mera 2.),
 • Popunjen i overen garantni list za materijal, opremu i radove,
 • Ugovor o isporuci gasa (mera 4 i 5),
 • Fotokopija žiro računa podnosioca zahteva za uplatu sredstava.

V Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Užica

Konkurs je otvoren do 05.04.2019. godine.

VI Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.

VII Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog oglasa označen pod IV 1).

Prijava se podnose na sledeću adresu:

Grad Užice, 31000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića 52

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

ili lično u prijemnu kancelariju broj 9 Gradske uprave Užice, na istoj adresi.

Sa naznakom: SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA U GRADU UŽICU ZA 2019.GODINU-Ne otvarati

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv i adresu podnosioca prijave.

Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 031/592-421 ili u Odeljenju zaštite i unapređenja životne sredine ul. Petra Ćelovića bb (šarena sala).

Info dan će se održati 12.03.2019. godine u 12 časova u svečanoj sali Gradske kuće. Pozivamo sugrađane da prisustvuju info danu gde će dobiti sve informacije o uslovima Konkursa.

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti na zvaničnoj stranici sajta grada www.uzice.rs i u Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Materijal za preuzimanje

Opis

Preuzimanje

Obrazac prijave - Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama
Zahtev za sufinansiranje mera energetske efikasnosti
Izjava o broju članova domaćinstva
Izjava o korišćenju goriva za grejanje objekata
Pravilnik o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u Gradu Užicu za 2019. godinu