Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica
26/02/2020

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica

Odeljenje za zaštitu životne sredine
i održivi razvoj Grada Užica
VI Broj 352-73/20
Datum: 26.02.2020. godine

 

O D L U K A 

o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama

 

Na osnovu Odluke gradonačelnika o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti porodičnih objekata i stambenih zgrada II broj 352-73/20 od 24.02.2020. godine, Pravilnika o sprovođenju mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama u Gradu Užicu za 2020. godinu (”Sl.list Grada Užica” 7/20), Grad Užice,

raspisuje

 JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica

 

I USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Uslovi učešća na Konkursu koje mora da ispuni podnosilac zahteva:

 1. Da je vlasnik i da živi u porodičnoj kući ili stanu koji su izgrađeni na gradskom području u prvoj, drugoj ili trećoj stambenoj zoni (prema rešenju za porez), gde se i registruje povećano zagađenje vazduha u zimskom periodu.
 2. Da stambena zgrada nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod.
 3. Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
  • dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
  • građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
  • građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
  • rešenje o ozakonjenju.
 4. Da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Pravo učešća na Konkursu nemaju :

 1. Vlasnici stambeno-poslovnih objekata.
 2. Građani koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Grada Užica za sufinansiranje mera energetske efikasnosti.
 3. Vlasnici stambenih objekata na kojima je u prethodnom periodu sredstvima Grada Užica sufinansirana neka od mera energetske efikasnosti.
 4. Vlasnici objekata koji su u prethodne dve godine posle potpisivanja Ugovora odustali od odobrene subvencije.

II U 2020.godini sufinasiraće se mere:

 1. Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spoljnih zidova na porodičnim kućama:
 • Maksimalno učešće Grada do 120.000,00 dinara sa PDV po prijavi, odnosno do 50% iznosa sa PDV.
 • Planirana sredstava 12.000.000 dinara.
 1. Nabavka i ugradnja stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim kućama:
 • Maksimalno učešće Grada do 80.000,00 dinara sa PDV po prijavi, odnosno do 50% iznosa sa PDV
 • Planirana sredstva 8.000.000 dinara.
 1. Nabavka kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične kuće:
 • Maksimalno učešće Grada do 85.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti kotla sa PDV.
 • Planirana sredstva 2.000.000 dinara.
 1. Nabavka kotlova na gas za porodične kuće:
 • Maksimalno učešće Grada do 70.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 14.000.000 dinara.
 1. Nabavka kotlova na gas za stanove u stambenim zgradama:
 • Maksimalno učešće Grada do 70.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
 • Planirana sredstva 3.500.000 dinara.

III POTREBNA DOKUMENTA

A) Dokumentacija koju dostavlja podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti,
 2. Fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu vlasnika objekta,
 3. Kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta,
 4. Izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od dve godine (fotokopija),
 5. Fotokopija Užičke porodične kartice (za korisnike kartice).

B) Dokumentacija koju obezbeđuje Grad:

 1. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu javnih prihoda budžeta Grada Užica.
 2. Potvrda „Užice gas“ a.d. o mogućnosti priključenja na gasovod ukoliko se nabavlja kotao na gas,
 3. Potvrda JKP ”Gradska toplana Užica” da nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod za vlasnike stanova u stambenim zgradama. 

C) Dokumentacija koja se daje na uvid Komisiji prilikom obilaska objekta:

 1. Građevinski projekat objekta (po potrebi)
 2. Pripremljen predračun za materijal, opremu i radove.

D) Dokumentacija koja se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora

 1. Fotokopija žiro računa podnosioca zahteva za uplatu sredstava.
 2. Potpisana izjava o korišćenju goriva

E) Dokumentacija koja se dostavlja nakon potpisivanja Ugovora i završetka radova:

 1. Zahtev za povraćaj sredstava
 2. Dokaz o završetku radova (potvrda energetskog menadžera Grada Užica),
 3. Fiskalne i gotovinske račune za materijal, opremu i radove,
 4. Izveštaj o ispitivanju koeficijenta prolaza toplote proizvođača stolarije, izdat od ovlašćenog sertifikacionog tela (mera 2.),
 5. Popunjen i overen garantni list za materijal, opremu i radove,
 6. Ugovor o isporuci gasa (mera 4 i 5),

Obaveštavamo zainteresovane građane da je rok za podnošenje prijava za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica produžen i traje do 25.05.2020. godine.

Uslovi učešća na Konkursu ostaju nepromenjeni, osim roka za završetak radova koji će biti produžen.

IV Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.

V Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog oglasa označen pod tačkom A.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, na portirnici Gradske kuće ili poštom na adresu:

Grad Užice

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Dimitrija Tucovića 52

Sa naznakom: SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA U GRADU UŽICU ZA 2020.GODINU-Ne otvarati

Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 031/592-421 i 031/ 592-422

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Užica ili na portirnici Gradske kuće ulica Dimitrija Tucovića 52.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Obrazac prijave na javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodicnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica
Pravilnik