Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa za omladinu u 2021. godini
14/04/2021

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa za omladinu u 2021. godini

Na osnovu člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja (Službeni glasnik RS, br. 16/2018), člana 8. Odluke o postupku dodele i kontrole sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa (Službeni  list grada Užica, br. 58/20), Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postupku dodele i kontrole sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa (Službeni  list grada Užica, br. 8/21) i Odluke o budžetu grada Užica za 2021. godinu (Službeni  list grada Užica, br. 58/20), Gradonačelnica,  raspisuje

          JAVNI KONKURS 

          ZA  FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE  PROGRAMA  

           ZA OMLADINU  U 2021. GODINI

 

 1. JAVNI INTERES

Grad  Užice će sredstvima gradskog budžeta u 2021. godini finansirati/sufinansirati realizaciju programa za omladinu koji su od javnog interesa za lokalnu zajednicu.

Programi moraju biti iz prioritetne oblasti: obezbeđivanje kvalitetnih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja za mlade i to kao:

 • proaktivno uključivanje mladih u borbi protiv pandemije- promovisanje civilizacijske tekovine imunizacije i afirmativni pristup poštovanja mišljenja struke i podizanje svesti građanstva o javnom zdravlju
 • sveobuhvatni programi za mlade
 • programi namenjeni pojedinim kategorijama mladih (programi podrške talentima, mladima sa invaliditetom, socijalno ugroženim i sl.) promociji koncepta volonterizma i odgovornosti prema lokalnoj zajednici

2. USLOVI KOJE UDRUŽENJE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Na javnom konkursu može da učestvuje udruženje:

 1. koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018.), sa sedištem na teritoriji grada Užica
 2. koje je registrovano najmanje 2 godine za obavljanje delatnosti iz oblasti za koju se konkurs raspisuje, odnosno najmanje 3 godine ako konkuriše za iznose preko 500.000 dinara, sem za udruženja mladih za koje je uslov da su registrovani najmanje 6 meseci za obavljanje delatnosti za koju se konkurs raspisuje, odnosno najmanje 2 godine ako konkurišu za iznose preko 500 000,00 dinara
 3. čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 4. koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa i 3.koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti.

3. IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja, u  2021. godini iznosi 1.500.000,00 dinara.

U okviru javnog konkursa moguće je podneti prijavu na konkurs u vrednosti od 70.000,00 do 200.000,00 dinara po programu.

4. TRAJANJE PROGRAMA

Sredstva se dodeljuju za programe koji će trajati najduže do 31.12.2021.godine.

5. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima iz budžeta Opštine/Grada vrši se primenom sledećih kriterijuma:

 1. 0-40 bodova za reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
 2. 0-30 bodova za ciljeve koji se postižu: obim zadovoljenja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
 3. 0-20 bodova za sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
 4. 0-10 bodova za zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

6. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Učesnik konkursa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen obrazac prijave sa prilozima (Obrazac predloga programa i Obrazac budžeta programa sa narativnim prikazom budžeta)
 2. Uz konkursnu dokumentaciju se prilaže uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa – Agencije za privredne registre.
 3. Izvod iz važećeg statuta udruženja u kome su definisani ciljevi koji se bave potrebama mladih.

7. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Overen i odštampan Obrazac prijave sa pratećom obaveznom konkursnom dokumentacijom, elektronska verzija konkursne dokumentacije i poželjna prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za  finansiranje/sufinansiranje programa za omladinu u 2021. godini– ne otvarati” i istaknutim nazivom podnosioca projekta, na pošti ili pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi.

Prijava se šalje poštom na adresu: Grad Užice, 31000 Užice, ulica Dimitrija Tucovića broj 52.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice www.uzice.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 031/592-418 ili putem elektronske pošte na adresu marija.maricic@uzice.rs

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENJIMA

 1. Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa – zaključno sa 05.05.2021.godine.
 2. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici www.uzice.rs i na oglasnoj tabli grada Užica, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 3. Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta grada Užica dodeljuju sredstva biće objavljena u roku od pet dana od dana donošenja iste.
 4. Neblagovremene prijave, kao i prijave koje je podnelo udruženje koje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu, ne razmatraju se.
 5. Nepotpune prijave, odnosno nepotpuno ili neprecizno predstavljeni programi ili ostala konkursna dokumentacija, ne razmatraju se.

9. PREDSTAVNICI STRUČNE JAVNOSTI

Pozivaju se svi nezavisni stručnjaci / predstavnici stručne javnosti da se prijave za rad u komisiji koju obrazuje grad Užice, u skladu sa propisima, za oblasti navedene u konkursu.

Pravo na predlaganje članova imaju i udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, čija je oblast delovanja u vezi sa konkursom i koja nisu učesnici na tom konkursu.

Kandidati treba da imaju stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društvenih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Pored dokaza o završenom fakultetu, kandidati treba da poseduju dokaz o stručnim rezultatima i da imaju najmanje 3 godina radnog iskustva u struci.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Grad Užice, Gradska uprava za poslove organa grada, Odeljenje za društvene delatnosti

31000 Užice, ulica Dimitrija Tucovića broj 52.

Članovi komisije ne dobijaju naknadu za svoj rad.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Prijava na konkurs
Obrazac predloga programa
Obrazac budžeta
Obrazac narativnog prikaza budžeta