Javni konkurs za dodelu gradskih stipendija učenicima i studentima za školsku 2019/2020. godinu
22/10/2019

Javni konkurs za dodelu gradskih stipendija učenicima i studentima za školsku 2019/2020. godinu

           Na osnovu člana 14. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata iz sredstava gradskog budžeta (broj 67-5/12, 67-8/16 i 67-4/19), Komisija za stipendiranje talentovanih učenika i studenata grada Užica za školsku 2019/2020. godinu, raspisuje

 

                                  K O N K U R S                                     

ZA DODELU GRADSKIH STIPENDIJA  UČENICIMA  I STUDENTIMA  ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

 

I Pravo učešća na konkursu imaju:

–   učenici srednjih škola

–  studenti studija prvog stepena

–  studenti studija drugog stepena.

 II  Uslovi za dodelu gradskih stipendija:

 1. Opšti uslovi

Učenici i studenti mogu konkurisati za  stipendije grada Užica, pod  sledećim opštim uslovima:

 • da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
 • da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina unazad, neprekidno, u odnosu na datum raspisivanja konkursa.

2.Posebni uslovi za dodelu gradskih stipendija: 

2.1. Učenici srednjih škola moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

1)  da su u prethodnoj, školskoj 2018/2019. godini, ostvarili  prosečnu ocenu najmanje 4,80

2)  da su u prethodnoj, školskoj 2018/2019. godini  učestvovali na takmičenjima iz nastavnih predmeta ili učestvovali na

sportskim * takmičenjima i osvojili  jednu od sledećih nagrada:

–   prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju

–   prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju

–   jedno od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju.*

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1)  svedočanstvo o završenom razredu školske 2018/2019. godine

2 )  diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u školskoj 2018/2019. godini

3 )  potvrdu o upisu razreda u školskoj 2019/2020. godini

4 )  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa.

 2.2. Studenti I godine studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

1)  Ostvarena prosečna ocena u završnom razredu srednje škole najmanje 4,80;

2)  Učešće na takmičenjima u završnom razredu srednje škole koje je rezultiralo osvajanjem:

a)  prvog ili drugog mesta na okružnom takmičenju

b)  prvog, drugog ili trećeg mesta na republičkom takmičenju

v)  jednog od prvih pet mesta na međunarodnom  takmičenju.*

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) svedočanstvo o završnom razredu srednje škole

2) diplomu ili potvrdu o postignutim rezultatima na takmičenjima u završnom razredu srednje škole

2) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija u školskoj 2019/2020. godini  i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

3) kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa /.

 *Sportske nagrade su osnov za dodelu stipendije ukoliko su  ispunjeni  i dodatni  uslovi:

– da je u pitanju nagrada osvojena na takmičenju u pojedinačnom sportu

– da je učenik učestvovao na takmičenju kao predstavnik škole koju pohađa

–  da je osvojeno: prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju,  prvo, drugo ili treće  mesto na republičkom takmičenju,  jedno od prvih pet mesta na međunarodnom  takmičenju.

* Osnov za dodelu stipendija su samo nagrade osvojene na takmičenjima koja su obuhvaćena Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih škola i Kalendarom takmičenja i smotri učenika srednjih škola, koje donosi Ministarstvo prosvete Republike Srbije za svaku školsku godinu.

2.3. Učenici srednjih škola i studenti I godine studija prvog stepena koji potiču iz porodica sa troje i više dece, moraju ispuniti poseban uslov:

 1. da su u prethodnoj, školskoj 2018/2019. godini, ostvarili prosečnu ocenu najmanje 4,80.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1)  svedočanstvo o završenom razredu školske 2018/2019. godine

2 )  potvrdu o upisu razreda u školskoj 2019/2020. godini / uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija 2019/2020. i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

3 )  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa / kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova za studenta ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa /.

4)   izvode iz matične knjige rođenih za svu decu – braću i sestre učenika koji konkuriše za gradsku stipendiju

5)   ličnu izjavu o zajedničkom porodičnom domaćinstvu overenu kod javnog beležnika.

2.4. Studenti II godine i viših godina studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija,  najmanje 9,00.

 Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija u školskoj 2019/2020. Godini  i statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2) uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija i o položenim ispitima –  činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao 60 ESPB osvojenih bodova.

3) kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa /.

2.5. Studenti studija drugog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

 1. položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, predviđeni studijskim programom
 2. ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija,  najmanje 9,00
 3. da je student nezaposlen.

   Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1) uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija drugog stepena u školskoj 2019/2020. godini  i  statusu studenta koji se školuje na teret budžeta

2) uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni na završnoj godini studija prvog stepena ili na prethodnoj godini studija drugog stepena

3) kopija lične karte studenta / ukoliko se ispunjenje uslova ne može utvrditi iz kopije lične karte kao dokaz se podnosi  uverenje o prebivalištu  izdato od strane nadležnog organa /.

4) dokaz da su nezaposleni /očitana zdravstvena knjižica iz koje se vidi osnov zdravstvenog osiguranja ili uverenje Fonda PIO da student nije obveznik poreza i doprinosa po osnovu radnog odnosa/.

III Učenik odnosno student može u toku jedne školske godine ostvariti pravo samo na jednu stipendiju iz budžeta Grada Užica.

IV Isplata stipendija

Stipendije se isplaćuju u 10 jednakih mesečnih rata, za period septembar – jun,  u školskoj godini za koju je stipendija dodeljena.

V Rok za podnošenje prijava na konkurs

Prijave na konkurs, sa traženim dokazima o ispunjenju uslova,  podnose se Komisiji za stipendiranje talentovanih učenika i studenata,

grada Užica za školsku 2019/2020. godinu,  preko pisarnice Gradske uprave, soba broj 12, zaključno sa  08.11.2019. godine, ili preko

pošte preporučeno na adresu:

Grad Užice, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti,

31 000 Užice, ul. DimitrijaTucovića 52.

Obrazac prijave može se preuzeti u pisarnici gradske uprave.

 VI Obaveze stipendista i Grada

 Student stipendista ima obavezu da u roku od mesec dana po završetku studija o tome bavesti  Grad Užice – , kao davaoca stipendije, u pisanoj formi, a grad Užice da u roku od dva meseca  od dana primljenog obaveštenja o završetku studija, stipendisti obezbedi posao u struci.

Ukoliko se student stipendista ne javi po završetku studija ili odbije ponuđeni posao, u obavezi je da gradu Užicu vrati ceo iznos primljene stipendije, a ukoliko grad Užice u predviđenom roku  stipendisti ne obezbedi posao u struci, stipendista se oslobađa obaveze vraćanja sredstava isplaćenih na ime stipendije.

Napomene:

–  Uz prijavu se podnose kopije traženih dokaza.

–  Tražena uverenja mogu biti iskazana na jednoj ili više isprava zavisno od prakse fakulteta/visoke škole i obrazaca koje koriste.

– Nadležna služba Gradske uprave sačinila je obrazac uverenja za potrebe postupka po ovom konkursu, koji se overava na visokoj školi/fakultetu. Ovaj obrazac nije obavezan.

 

 

Kontakt osoba:                                                                                                                                broj 67-5/122.10.2019. god.

Ljiljana Jovanović,

031/ 590-154, 064/8062638

ljiljana.jovanovic@uzice.rs

Prijavni obrazac i uverenje možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Obrazac uverenja za studente
Obrazac prijave za srednjoškolce
Obrazac prijave za srednjoškolce i studente I godine studija prvog stepena koji potiču iz porodica sa troje i više dece
Obrazac prijave za studente I godine
Obrazac prijave za studente II stepena
Obrazac prijave za studente II godine i viših godina studija I stepena
Lična izjava