JP Stan
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / JP Stan

Kontakt podaci:

Adresa:
Marije Mage Magazinović 7
31 000 Užice
tel: +381 (0) 31 515 791
+381 (0) 31 514 476
faks: +381 (0) 31 519 849
e-mail: info@jpstan.com
sajt: www.jpstan.com

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Preduzeće JP "Stan" obavlja sledeće delatnosti:

 • poslovi održavanja stambenih zgrada, stanova i poslovnog prostora, sa pratećim poslovima kontrole i evidencije zahtevanih i izvedenih radova,
 • poslovi izrade, odnosno pribavljanja tehničke i druge dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekata,
 • stručni nadzor nad građenjem objekata, odnosno poslovi rukovođenja gradnjom objekata, sa pratećim poslovima,
 • utvrđivanje i staranje o otklanjanju nedostataka na građevini u garantnom roku,
 • poslovi vođenja i ažuriranja osnovne evidencije stanova i drugih posebnih delova stambenih zgrada,
 • poslovi utrvđivanja nosioca prava, promena i osnova za promene nosioca prava na stanovima i poslovnom prostoru u državnoj svojini čiji je korisnik preduzeće i Grad,
 • vođenje poslova finansijskog poslovanja preduzeća i stambenih zgrada, u skladu sa propisima i ugovorom o održavanju zgrade,
 • utvrđivanje i obračun stanarine, odnosno zakupnine i troškova održavanja stambenih zgrada i stanova i drugih potraživanja preduzeća,
 • knjigovodstveni poslovi za stambene zgrade, u skladu sa pozitivnim propisima i ugovorom o održavanju zgrade,
 • vođenje, ažuriranje i unapređenje jedinstvene baze podataka korisnika komunalnih usluga, prikupljanje, obrada i unošenje podataka u jedinstvenu bazu SON-a,
 • obračun mesečnih obaveza korisnika komunalnih i drugih usluga,
 • izrada, obezbeđenje štampanja i dostavljanje mesečnih računa korisniku usluge putem jedinstvene mesečne uplatnice (jedinstveni račun),
 • redovna naplata komunalnih i drugih obaveza korisnika usluge,
 • izrada i dostavljanje opomena za plaćanje dospelih obaveza, odgovora po reklamacijama i drugih akata korisniku usluge,
 • prenošenje naplaćenih sredstava davaocu komunalne i druge usluge u SON,
 • poslovi prinudne naplate od korisnika komunalnih i ostalih usluga, koji su u sistemu objedinjene naplate
 • ostali stručni poslovi za potrebe korisnika Sistema objedinjene naplate
Pročitajte sve
Trenutno nema formi