Јавна презентација УП за реконструкцију раскрснице улица Николе Пашића и Димитрија Туцовића
08/04/2019

Јавна презентација УП за реконструкцију раскрснице улица Николе Пашића и Димитрија Туцовића

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник  РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014, 145/2014  и 83/2018), објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ РАСКРСНИЦЕ УЛИЦЕ НИКОЛЕ ПАШИЋА И УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У УЖИЦУ, НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР. 12062/7 КО УЖИЦЕ, ГРАД УЖИЦЕ

 

Површина јавне намене која се разрађује Урбанистичким пројектом налази се у обухвату Плана генералне регулације “Ужице – централни део” I фаза (“Сл. лист града Ужица”, бр. 9/15и 21/15, којим се прописује разрада локације кроз израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објеката на површинама јавне намене. Изради Урбанистичког пројекта се приступа након спроведеног Пројекта препарцелације бр. којим је формирана катастарска парцела 12062/7 КО Ужице.

Стручни обрађивач ЈП ”Ужице развој” Ужице, одговорни урбаниста Ана Миливојевић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења СМИЉАНА АНЂЕЛОВ МИТОВСКИ, дипл. инж. грађ. Наручилац УП је ГРАД УЖИЦЕ.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 08.04.2019.године до 14.04.2019.године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у УП ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ РАСКРСНИЦЕ УЛИЦЕ НИКОЛЕ ПАШИЋА И УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У УЖИЦУ, НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР.12062/7 КО УЖИЦЕ, ГРАД УЖИЦЕ и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица дана 08.04.2019. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

УП кружна раскрсница
Идејно решење
Катастарско топографски план
Извод из Плана генералне регулације
Урбанистичка разрада раскрснице
Регулационо-нивелационо решење раскрснице
Приказ комуналне и техничке инфраструктуре