Izmena i dopuna PGR "Turica" u Užicu
14/03/2022

Izmena i dopuna PGR “Turica” u Užicu

Izmena i dopuna PGR “Turica” u Užicu

Pravni osnov za izradu Izmena  Plana čine:

  • Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)
  • Zakon o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020-odluka US)
  • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja («Službeni glasnik RS», br. 32/19)
  • Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju («Službeni glasnik RS», br. 22/15)
  • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Turica“ u Užicu (objavljena u „Službenom listu grada Užica“, br. 10/2015 od 29.04.2015.godine).

Planski osnov za izradu plana je Generalni urbanistički plan grada Užica do 2020.godine („Službeni list grada Užica“, br. 14/11) – u daljem tekstu: GUP grada Užica.

Gradsko veće na sednici održanoj dana 16.06.2016.godine, donelo je Rešenje kojim se predlog izmena i dopuna PGR „Turica“ u Užicu vraća na doradu, imajući u vidu član 48. Zakona o ozakonjenju objekata, gde je utvrđena obaveza lokalnih samouprava da se po izvršenom popisu objekata, izvrši prilikom prve izmene i dopune planova generalne regulacije usklađivanje sa rezultatima popisa, kao i da se razmotri zatečena industrijska zona.

Opis

Preuzimanje

Izmena i dopuna PGR "Turica" u Užicu
Tekstualni deo
Kat.-topografski plan sa granicom
Grafički prilog
Postojeće namena
Grafički prilog
Planirana namena
Grafički prilog
Planirana namena 2
Grafički prilog
Podela na zone
Grafički prilog
Funkcionalni rang saobraćaja
Grafički prilog
Saobraćajno rešenje
Grafički prilog
Sinhron plan 1
Grafički prilog
Sinhron plan 2
Grafički prilog